Arrangeren in de Basisondersteuning

Wat verstaan we onder ‘basisondersteuning’?

In hoofdstuk 6.2 van het Ondersteuningsplan 2016-2020 van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen is te lezen wat onder het begrip basisondersteuning wordt verstaan:

Onder basisondersteuning verstaan we het geheel aan preventieve en licht curatieve interventies:

 • binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur van de school,
 • onder regie en verantwoordelijkheid van de school,
 • waar nodig met inzet van expertise van andere scholen en ketenpartners,
 • zonder specifiek arrangement en/of ontwikkelingsperspectief(plan),
 • die planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Voor de invulling van de basisondersteuning geeft dit SWV een richtinggevend kader mee.

 1. Elke school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur en scoort minimaal een voldoende op de indicatoren uit het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs, en met name op de indicatoren die betrekking hebben op de ondersteuning van leerlingen en op planmatig werken.
 2. Elke school heeft de leerlingondersteuning ingericht volgens de standaarden en cyclus van handelingsgericht werken.
 3. Elke basisschool heeft een ondersteuningsteam en werkt effectief samen met ketenpartners, het speciaal (basis)onderwijs en het SWV.
 4. Elke school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd hoe zij met behulp van preventieve en licht curatieve interventies tegemoetkomt aan kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.
 5. Elke school stelt, zodra zij signaleert dat er op grond van de ontwikkeling van een leerling een gerede kans bestaat dat extra ondersteuning aangevraagd en ingezet moet worden een ontwikkelingsperspectief op voor deze leerling.

Hoe werken we aan de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen van STAIJ?

De scholen van STAIJ zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de basisondersteuning. De financiële middelen voor basisondersteuning worden opgenomen in de schoolbegrotingen van de scholen. Arrangeren binnen de basisondersteuning wordt bekostigd uit de middelen voor de basisondersteuning van de school.

STAIJ heeft ter bevordering van de kwaliteit van de basisondersteuning op bestuursniveau de volgende afspraken gemaakt:

 1. Alle IB-ers nemen deel aan het IB netwerk. Het IB-netwerk is een lerend netwerk, gericht op kennisuitwisseling en kennisontwikkeling.
 2. Aan alle scholen is een Adviseur Passend Onderwijs (APO) verbonden. De APO signaleert, adviseert en ondersteunt de IB-er en directeur bij het passend arrangeren zowel binnen de basisondersteuning als de extra ondersteuning en is hierbij ook binnen de school op systeemniveau adviserend.
 3. Alle scholen hebben een actueel ondersteuningsprofiel (SOP), waarin de school laat zien hoe wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de basisondersteuning. De inhoud van de SOP’s wordt gedeeld via deze site.
 4. Er is zicht op expertise binnen het bestuur, deze wordt gedeeld via deze site. STAIJ zet zich in om, waar mogelijk en relevant, uitwisseling van expertise tussen scholen mogelijk te maken.
 5. STAIJ houdt zicht de kwaliteit van de scholen door middel van de bestuurlijk kwaliteitsmonitor en de daaraan gekoppelde jaarlijkse monitorbezoeken. Indien nodig worden op schoolniveau afspraken gemaakt tussen directeur en bestuur over verbetering van de kwaliteit van de basisondersteuning.