Arrangeren in de extra ondersteuning

Wat verstaan we onder ‘extra ondersteuning’?

In het hoofdstuk 7 van het Ondersteuningsplan 2016-2020 van het samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen is het begrip extra ondersteuning als volgt omschreven:

 • Schoolbesturen en scholen dragen in of dichtbij de reguliere basisscholen zorg voor extra onderwijsondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Het schoolbestuur ontvangt hiervoor de middelen, draagt zorg voor een adequate toedeling ervan en verantwoordt het resultaat en de uitgaven. Op basis van de feitelijke ondersteuningsbehoeften van de kinderen en leerkrachten zetten scholen de middelen voor extra ondersteuning in;
 • Scholen betrekken ouders vroegtijdig en actief bij het bieden van onderwijs aan hun kind. Als er een gerede kans bestaat dat extra ondersteuning aangevraagd moet worden, vult de school een Groeidocument voor een leerling in. Ouders tekenen voor het handelingsplan in het groeidocument;
 • Schoolbesturen zijn verplicht zich over de besteding van en de inzet van deze middelen jaarlijks te verantwoorden. Aan het samenwerkingsverband wordt verantwoording afgelegd over de ingezette extra ondersteuning op kind-/arrangementniveau (dat wil zeggen: inhoud van het arrangement, ondersteuningsbehoefte van de leerling, ingezette specialisme, uitkomst van de evaluatie en vervolg na arrangement).

Extra ondersteuning in het schooljaar 2020/2021

In het schooljaar 2020/2021 is het budget extra ondersteuning van STAIJ verdeeld in twee delen:

 1. Het schooldeel
  Voor de inzet van dit deel maakt de schooldirecteur met de IB-er een eigen bestedingsplan.
  Klik hier voor het Format bestedingsplan inzet ondersteuningsmiddelen
  Inzet vindt plaats op kind- of groepsniveau op basis van een groeidocument.
 2. Het bovenschoolse deel
  Voor de inzet van dit deel is op bovenschools niveau, in samenspraak met de directeuren en IB-ers, een beleidsplanplan gemaakt. Klik hier voor de schematische samenvatting van het STAIJ plan Passend Onderwijs 2020-2021
  Aanvragen voor arrangementen bekostigd uit het ‘solidariteitsbudget’ en inzet van de ‘STAIJ specialisten’ vinden als volgt plaats:

  1. De middelen zijn bovenschools beschikbaar voor alle scholen van STAIJ. Verdeling vindt plaats op basis van de vraag/behoefte.
  2. De algemeen beleidsmedewerker (Mirjam Hoedemaker) coördineert de aanvragen en communiceert hierover. In een tweewekelijks overleg worden de aanvragen besproken met de Adviseurs Passend Onderwijs, waarna een besluit wordt genomen over de toekenning door STAIJ.
  3. De Adviseur Passend Onderwijs (APO) adviseert de IB-er/school over passend arrangeren en ondersteunt IB-er/school bij het aanvragen van de middelen extra ondersteuning.
  4. Het groeidocument wordt gebruikt bij de aanvraag van de bovenschoolse middelen extra ondersteuning (ook voor de inzet van de STAIJ-specialisten).
  5. De hoogte van de toegekende arrangementsmiddelen zal afhankelijk zijn van de concrete ondersteuningsbehoefte.

Inspraak van ouders op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

Sinds 1 augustus 2017 hebben ouders inspraak in het handelingsdeel OPP. De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.