Arrangeren in de extra ondersteuning

Extra ondersteuning bij STAIJ in het schooljaar 2020/2021

Klik hier voor de schematische samenvatting van het STAIJ plan Passend Onderwijs 2020/2021
In het schooljaar 2020/2021 is het budget extra ondersteuning van STAIJ verdeeld in twee delen.

 1. Het schooldeel
  Voor de inzet van dit deel maakt de schooldirecteur met de IB-er een eigen bestedingsplan.
  Klik hier voor het Format bestedingsplan inzet ondersteuningsmiddelen
  Inzet vindt plaats op kind- of groepsniveau.
  De school stelt voor elke leerling die extra ondersteuning ontvangt een ontwikkelingsperspectief op.
 2. Het bovenschoolse deel
  Voor de inzet van dit deel is op bovenschools niveau, in samenspraak met de directeuren en IB-ers, een beleidsplanplan gemaakt.
  Samengevat wordt het bovenschoolse deel besteed aan:

  1. bovenschools ondersteunend personeel,
  2. een solidariteitsbudget passend onderwijs (voor de bovenschoolse arrangementen),
  3. bovenschoolse netwerken, kennisdeling en scholingsaanbod
  4. bovenschoolse voorzieningen.

Aanvragen bovenschoolse arrangementen
Aanvragen voor arrangementen bekostigd uit het ‘solidariteitsbudget’ en inzet van de ‘STAIJ specialisten’ vinden als volgt plaats:

 1. De middelen zijn bovenschools beschikbaar voor alle scholen van STAIJ. Verdeling vindt plaats op basis van de vraag/behoefte.
 2. De algemeen beleidsmedewerker (Mirjam Hoedemaker) coördineert de aanvragen en communiceert hierover. In een tweewekelijks overleg worden de aanvragen besproken met de Adviseurs Passend Onderwijs, waarna een besluit wordt genomen over de toekenning door STAIJ.
 3. De Adviseur Passend Onderwijs (APO) adviseert de IB-er/school over passend arrangeren en ondersteunt IB-er/school bij het aanvragen van de middelen extra ondersteuning.
 4. Het groeidocument wordt gebruikt bij de aanvraag van de bovenschoolse middelen extra ondersteuning (ook voor de inzet van de STAIJ-specialisten).
 5. De hoogte van de toegekende arrangementsmiddelen zal afhankelijk zijn van de concrete ondersteuningsbehoefte.

Inspraak van ouders op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

Sinds 1 augustus 2017 hebben ouders inspraak in het handelingsdeel OPP. De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.