Gedrag

Interessante links en informatie, verzameld door de gedragsdeskundigen van STAIJ

http://zienindeklas.nl/documenten/
Zien in de klas is een onderwijsadviesbureau en richt zich op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school. Handelingsgericht- en oplossingsgericht werken staan centraal. Op bovenstaande website staat ontzettend veel informatie over leer- en onderwijsbegeleiding. Daarnaast staan er kijkwijzers observatielijsten, routekaarten, gevoelsthermometer en nog heel veel meer op. De moeite waard om een kijkje te nemen.

www.gedragsproblemenindeklas.nl
Op bovenstaande website staat praktische informatie over gedragsproblemen in de klas. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk en de website geeft handige tips en tools waarmee je direct aan de slag kan binnen de klas.

www.stichtingdester.nl
Stichting de Ster organiseren kampen waar kinderen en jongeren aan kunnen deelnemen. Sterkampen staan voor ontwikkeling en zelfvertrouwen door vriendschap en plezier. Deze kampen zijn voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gesproken. De kinderen en jongeren op onze vakantieweken hebben uiteenlopende leerdoelen en lopen in het dagelijkse leven tegen verschillende lastige situaties aan. Sommigen zijn onzeker en hebben moeite met voor zichzelf opkomen, terwijl anderen juist snel boos worden en/of vaak voor onhandige oplossingen kiezen. Juist doordat de kinderen en jongeren zo verschillen, kunnen zij veel van elkaar leren.
Met de programma’s bieden zij al deze kinderen een enorm leuke aanpak waarbij zij de juiste begeleiding, de tijd en de ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe oplossingen.

www.sclera.be
Pictogrammen kunnen gunstige werking hebben op het gedrag van kinderen. Het maakt afspraken visueel en overzichtelijk en geeft de leerling vaak meer rust op school doordat hij of zij beter weet wat hij wanneer gaat doen en hoe hij dat moet doen. Op bovenstaande website staan veel verschillende pictogrammen die in verschillende situaties gebruikt kunnen worden.

www.ipnb.nl
IPNB staat voor ‘Het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie’. Het IPNB onderzoekt hoe interacties en ervaringen met anderen hun weerslag vinden in het fysieke brein. Deze inzichten vertaalt het Instituut naar succesvolle, geaccrediteerde modules voor GGZ-professionals en onderwijzers. De website staat vol informatie en interessante workshops en cursussen.

www.gedragsproblemenindeklas.nl/downloads
Op deze website staan hulpmiddelen om gedragsproblemen in de klas in kaart te brengen (vragenlijsten, observatieformulieren, artikelen). Zo staat er onder andere een observatielijst op (de CHEXI Inventaris) waarmee het Executief Functioneren van kinderen in kaart gebracht kan worden. De leerkracht of ouder moet een aantal uitspraken lezen en aangeven in hoeverre de uitspraak van toepassing is op de leerling. Uiteindelijk komt er een totaalscore uit en is te zien met welke executieve functie de leerling moeite heeft.

https://www.geefmede5.nl/home
Iedereen krijgt wel eens met autisme te maken en steeds vaker krijgen kinderen deze diagnose. Als leerkracht kan het echter soms erg zoeken zijn welke aanpak bij deze leerlingen werkt. Geef me de 5 is de methodische onderlegger voor het onderwijs in Nederland en geeft tips aan leerkrachten wat betreft de omgang met leerlingen met autisme.

https://www.cps.nl/blog/2015/11/30/Kleuters-met-probleemgedrag-Zeven-tips-voor-rust-in-uw-groep
Dit artikel beschrijft kleuters met probleemgedrag en geeft een aantal tips voor meer rust in de groep. Het zijn handvatten waarmee externaliserend gedrag op een praktische en effectieve wijze verminderd kan worden.

http://nivoz.nl/
Stichting NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht, opdat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de samenleving kan staan. Zo is er bijvoorbeeld een NIVOZ-forum waarin ruimte wordt gemaakt voor de dialoog over de vraag ‘wat is goed onderwijs?’. Het doel hiervan is het sterken van leraren en schoolleiders zodat zij in staat zijn om de vele beslissingen die zij dagelijks nemen te onderbouwen en te verantwoorden.

http://www.kanjertraining.nl/
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Dit gaat om afname van probleemgedrag, depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/
Veel leerkrachten hebben in de klas te maken met een leerling die psychische problemen heeft. Vijf procent van de kinderen heeft namelijk serieuze psychische problemen. Drie procent is daarvoor in behandeling bij een psycholoog, orthopedagoog of kinderpsychiater. Goed onderbouwde kennis daarover is belangrijk voor leerkrachten. Het Kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie bevat een inleiding voor leerkrachten met de belangrijkste feiten of psychische problemen. Dit is van belang om te begrijpen wat psychische problemen zijn, wanneer deze problemen als ‘stoornissen’ worden aangeduid en hoe de jeugdhulp en de jeugdpsychiatrie daarmee omgaan.

https://www.noblame.nl/
De No Blame methode is in essentie een aanpak om pesten te laten ophouden. Steeds meer scholen zijn zich de afgelopen jaren bewust geworden van het belang van preventie, maar omdat ongewenst gedrag nooit helemaal te voorkomen is, moet er ook een goed antwoord zijn op situaties waarbij preventie niet meer toereikend is. De No Blame aanpak is het effectieve antwoord dat nodig is; als aanvulling op het preventieve programma of als zelfstandig pestprotocol.

Interessante boeken

Boek – De lastige kleuter hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen Geschreven door: Betsy de Grift.
De Lastige Kleuter gaat over gedragsproblemen zoals die zich openbaren in de onderbouw van het primair onderwijs. Het boek geeft daarvoor neurobiologische en neuropsychologische verklaringen, maar ook de aanleg, de invloed van thuis en van school spelen een rol. Een ‘mustread’ voor jongekind-leerkrachten, met wetenschappelijk onderbouwde theorie en herkenbare voorbeelden.

Boek – Slim maar – help kinderen hun talenten benutten door hun executieve – geschreven door Peg Dawson en Richard Guare.
In Slim maar … hebben Peg Dawson en Richard Guare baanbrekend onderzoek vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips. Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders en professionals voor elk kind een specifiek en effectief actieplan opstellen. *Herken de sterke en zwakke punten bij kinderen *Gebruik activiteiten en spelletjes om specifieke vaardigheden te trainen *Oefen dagelijkse routines zoals aankleden, huiswerk maken, naar bed gaan *Leer kinderen strategieën om beter met andere kinderen om te gaan *Help kinderen zich minder angstig en meer zelfverzekerd te voelen

Interessante literatuur

 • Bannink, F. (2013), Oplossingsgerichte vragen, handboek oplossingsgerichte gespreksvoering, Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
 • Berg, I.K. (2010), De kracht van oplossingen, handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie, Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
 • Cauffman, L. & van Dijk, D. (2014), Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs, Den Haag: Boom Lemma uitgevers
 • Dawson P. & Guare, R. (2013), Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies, praktische strategieën voor thuis en op school, Amsterdam: Hogrefe Uitgevers
 • Delfos, M. (2006), Luister je wel naar mij? gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar, Amsterdam: BV Uitgeverij SWP
 • Durrant, M. (2007), Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school, Apeldoorn: Garant-Uitgevers
 • Furman, B. (2011), Kids’ Skills, Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Geuzinge, R. (2014), Het kinderbrein, Groningen: IPNB
 • Pameijer, N. & van Beukering, T. & de Lange, S. (2009), Handelingsgewicht werken: een handreiking voor het schoolteam, Leuven: Acco
 • Rosenberg, M.B. (2012), Geweldloze communicatie, ontwapenend, doeltreffend en verbindend, Rotterdam: Lemniscaat
 • Siegel, D. (2015), Het hele brein, het hele kind, twaalf revolutionaire strategieën om de ontwikkeling van je kind te stimuleren, Schiedam: Scriptum uitgeverij
 • Stevens, L. & Bors, G. (2013), Pedagogisch tact, Apeldoorn, Garant-Uitgever
 • Wolters, C. (2011), Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren, Amersfoort: Uitgeverij Pica
 • Visch, C. (2013), Gelukkige kinderen in een gelukkige klas, van leerkracht naar happy coach voor een warm schoolklimaat, Zwolle: 248Media Uitgeverij
 • van der Wolf, K. & van Beukering, T. (2014), Gedragsproblemen in scholen, het denken en handelen van leraren: intuïtie, theorie en reflectie, Leuven: Acco
 • van der Wolf, K. & van Beukering, T. & Veldkamp, T. (2014), Succesvol omgaan met gedragsproblemen, Leuven: Acco