IB netwerk STAIJ

De data van het IB netwerk

Data IB netwerk STAIJ 2019-2020

Data IB netwerk STAIJ 2019-2020
Donderdag 26 september 2019 van 9:00 tot 11:00 uur IB netwerk
Donderdag 14 november 2019 van 13:00 tot 17:00 uur Themamiddag voor directeuren, IB en Interne Opleiders
Maandag 25 november 2019 van 9:00 tot 11:00 uur IB netwerk
Donderdag 23 januari 2020 van 9:00 tot 11:00 uur IB-netwerk
Donderdag 19 maart 2020 van 13:00 tot 17:00 uur Themamiddag voor directeuren, IB en Interne Opleiders
Maandag 20 april 2020 van 9:00 tot 11:00 uur IB-netwerk
Donderdag 18 juni 2020 van 9:00 tot 13:00 uur IB-netwerk + gezamenlijke lunch

Data intervisiebijeenkomsten voor IB-ers van STAIJ 2019-2020

Intervisie voor de IB-ers van STAIJ in het schooljaar 2019/2020 vindt plaats van 9:00 tot 12:00 uur op:

 • Dinsdag 29 oktober 2019
 • Maandag 13 januari 2020
 • Donderdag 26 maart 2020
 • Dinsdag 9 juni 2020

Inhoud van de intervisiebijeenkomsten

Tijdens deze intervisiebijeenkomsten staat gespreksvoering en samenwerking van jou als IB-er centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het voeren van feedbackgesprekken, het maken en bewaken van gemaakte afspraken, het omgaan met de miscommunicatie die kan ontstaan, omgaan met weerstanden, etc.
Met levensecht gespeelde situaties zoals die voorkomen in jouw praktijk ga je aan de slag. Er is ruimte voor jouw vragen naar aanleiding van jouw eigen ervaringen met samenwerking en communicatie in de school. Er wordt oplossingsgericht en systeemgericht gewerkt.
Ilse van Kemenade van Trainingsgroep Wilde Kastanje  verzorgt een werkplaats waarbij je van en met elkaar kan leren, ideeën uitwisselt en verschillende vaardigheden in de gespreksvoering oefent/verfijnt.

Locatie
De intervisiebijeenkomsten vinden plaats in Studio Zeeburg.

Deelname aan de intervisie
IB-ers van STAIJ kunnen zich per bijeenkomst aanmelden.
Twee weken vooraf is duidelijk wie er deelneemt. Je hoeft dus niet het hele jaar door deel te nemen.
We houden een maximum aan van 10 deelnemers per sessie.

Enthousiast? Geef je op door te mailen naar: mhoedemaker@staij.nl.

Het archief van het IB netwerk

Archief: 26 september 2019
Op 26 september 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Intelligentietests
  Betty de Boer heeft een presentatie over actuele ontwikkelingen rond intelligentietests, waaronder de WISC-V.
  Klik hier voor de PPT pre.
  Klik hier voor de PPT Presentatie van Betty
 2. Doorstroom PO-VO
  Dit agendapunt is voorbereid door de IB-themagroep ‘Doorstroom PO-VO’.
  Klik hier voor de PPT presentatie Doorstroom ‘PO-VO’
  Zie ook de volgende documenten van de themagroep:
  Wanneer denk je aan een tussenvoorziening VO?
  Wanneer denk je aan VSO?
 3. Instroom 4- jarigen
  Dit agendapunt is voorbereid door we IB-themagroep ‘Instroom VVE → PO’
  Klik hier voor de Infographic overdracht Voorschool-Basisschool (opgesteld door gemeente Amsterdam en eerder al naar de IB-ers toegestuurd)
  Zie ook de volgende documenten van de themagroep:
  Lijst startvaardigheden 4 jarigen (ontwikkeld door de themagroep)
  Intakeformulier STAIJ (ontwikkeld dooor de themagroep)
 4. Stand van zaken Passend onderwijs
  Door Mirjam Hoedemaker
  Klik hier voor de PPT-presentatie
 5. Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2019/2020
  Na een inventarisatie stellen we (voorlopig) de volgende themagroepen vast:

  • TOS problematiek/NT-2 in de onderbouw
  • Eigen leerlijnen
  • Verwijzing naar het S(B)O
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Ondersteuning in het regulier onderwijs van nieuwkomers

Archief: 20 juni 2019
Op 20 juni 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Taak en profiel van de IB-er
  Dit agendapunt is voorbereid door de themagroep ‘Invulling van de taak van de IB-er’
  Klik hieronder voor de bijlage. In dit document is de input die de scholen hebben gegeven samengevat. Het document kan houvast bieden in het gesprek op school over de IB-taakomschrijving. Het is niet de bedoeling dat het één op één op alle scholen van STAIJ wordt overgenomen.
  Voorstel taakomschrijving Intern Begeleider STAIJ
 2. Veilig Thuis
  Presentatie van Jacqueline Laks, Preventie en frontoffice medewerker van Veilig Thuis Amsterdam – Amstelland.
  Zie ook: https://www.020veiligthuis.nl/professionals/
  Klik hier voor de PPT presentatie
  Voor meer informatie over complexe scheidingen:
  https://www.nji.nl/wegwijzer-kind-en-scheiding
  http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/ 
 3. Instroom 4- jarigen
  Dit agendapunt is voorbereid door we IB-themagroep ‘Instroom VVE → PO’
  Klik hieronder voor de bijlagen. Deze documenten kunnen door de scholen worden gebruikt.
  Instroomprocedure 4 jarigen STAIJ met en zonder loting
  Startvaardigheden 4 jarigen
  ‘Dit is mijn kind’. Intakeformulier STAIJ
 4. Stand van zaken Passend onderwijs
  Door Mirjam Hoedemaker
  Klik hier voor de PPT presentatie.

Archief: 15 april 2019
Op 15 april 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Taak en profiel van de IB-er
  Dit agendapunt is voorbereid door de themagroep ‘Invulling van de taak van de IB-er’, naardat in het IB netwerk eerder de wens geuit was om de afspraken te delen die binnen de scholen gemaakt zijn over de invulling van de IB taak. De opgerichte themagroep heeft onderzocht of het mogelijke en/of wenselijk is om afspraken te maken over uniformiteit in de taak van de IB-er.
 2. Parnassys ouderportaal
  Dit agendapunt is voorbereid door Tessa, IB-er van MKC De Amstel.
  Aanleiding is de laatste netwerk waarin gesproken is over educatief partnerschap. Eén van de middelen om het partnetschap te vergroten is het openstellen van het ouderportaal in Parnassys. Op De Amstel staat het portaal maximaal open voor ouders.
  Zie ook: https://www.parnassys.nl/testimonials/met-het-ouderportaal-de-ouderbetrokkenheid-vergroten 
 3. Stand van zaken Passend onderwijs
  Klik hier voor de PPT-presentatie
 4. Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2018/2019
  Een kort rondje: Wat is de stand van zaken? Zijn er resultaten die gedeeld kunnen worden in het IB-netwerk?
  De IB-themagroepen STAIJ zijn:
  – Doorstroom PO → VO
  – Instroom VVE → PO
  – Ondersteuning TOS leerlingen
  – Ondersteuning in het regulier onderwijs van nieuwkomers
  – Invulling van de taak van de IB-er

Archief: 24 januari 2019
Op 24 januari 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Thema: Zorgplicht
  Bij dit agendapunt is advocaat Rob Hendrikx aanwezig.
  We zijn uitgebreid ingegaan op de twee componenten van de zorgplicht: onderwijsplicht (voor elke leerling op school) en onderzoeksplicht (na aanmelding).
  Nav de bespreking:
  – Klik hier voor het stroomschema ‘Aanmelding PO’ Zie in de toelichting op het schema opmerking 2 ‘Hoe stelt de school vast of extra ondersteuning nodig is?’ voor meer info over het beoordelen van de aanmelding.
  – Zie voor meer informatie over tijdelijke plaatsing: Wet Primair Onderwijs, artikel 40, lid 7
  – Klik hier voor meer informatie over het delen van onderwijskundige rapporten.
  – Klik hier voor meer over handelen zonder toestemming van ouders.
 2. Ouders en arrangeren
  Dit agendapunt werd voorbereid door de APO’s Eduard en Margo.
  In kleine groepjes hebben we gesproken over de vragen:
  – Welke plek hebben ouders binnen jullie zorgstructuur?
  – Hoe worden de ouders betrokken bij het arrangeren?
  – Wie heeft de regie in het overleg met ouders?
  – Welke successen kun je delen?
  Klik hier voor de praktische tips naar aanleiding van deze bespreking.
 3. Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ
  Klik hier voor de PPT presentatie
 4. Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2018/2019
  Een kort rondje: Wat is de stand van zaken? Zijn er resultaten die gedeeld kunnen worden in het IB-netwerk?
  De IB-themagroepen STAIJ zijn:
  – Doorstroom PO → VO
  – Instroom VVE → PO
  – Ondersteuning TOS leerlingen
  – Ondersteuning in het regulier onderwijs van nieuwkomers
  – Invulling van de taak van de IB-er

Archief: 26 november 2018
Op 26 november 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Thema: Toetsen en de toetscultuur ‘Wat moet, wat kan en wat mag?’
  Onder leiding van Piet Wagemaker spreken we over het inspectiekader, mogelijke eindtoetsen, toetsen op referentieniveaus en de BBO-afspraken. Wat moet, wat mag?
  De resultaten worden meegenomen in het nieuwe koersplan van STAIJ.
  Klik hier voor de PPT presentatie van Piet
 2. Pilot ‘Instroom kleuters met een speciale onderwijsbehoefte’.
  Meike Kwee vertelt over de start per 1 januari 2019 van de pilot ‘Instroom kleuters met een speciale onderwijsbehoefte’. Meike is IB-er op De Pinksterbloem en gedragsspecialist. Het idee voor deze pilot is geboren in de IB-themagroep ‘Instroom van VVE naar PO’. Meike heeft het plan uitgewerkt. Doel van de pilot is om als school beter voorbereid te zijn op de instroom van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, zodat vóór de start op school het arrangement geregeld kan worden, in samenwerking met ouders en externe betrokkenen (OKC, GGD, kinderdagverblijf, etc).
  Klik hier voor de route voor de inzet van de STAIJ gedragsspecialist  instroom kleuters
 3. Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ
  Klik hier voor de PPT-presentatie
 4. Themagroepen 2018/2019
  De IB-groepen maken praktische afspraken.

Archief: 27 september 2018
Op 27 september 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Nieuwe koersplan STAIJ
  Omdat het koersplan van STAIJ op 1 augustus 2019 verloopt wordt gewerkt aan een volgende versie. Annemarie Jongkoen is gevraagd om dit proces te leiden. Aan de IB-ers wordt gevraagd input te geven voor het nieuwe koersplan. Vooraf is een eerste bespreeknotitie naar alle IB-ers gestuurd. Deze wordt gezamenlijk besproken. De resulaten van dit gesprek zijn per mail naar  IB-ers gestuurd.
 2. Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ
  Klik hier voor de PPT presentie.
 3. Invulling IB netwerk van STAIJ in 2018/2019
  Gezamenlijk bespreken we de verwachtingen en wensen die leven ten aanzien van de inhoud van het IB-netwerk:

  • gesprek aan de hand van casussen uit de praktijk;
  • uitwisseling van praktische informatie;
  • intervisie op de inhoud.
 4. Themagroepen 2018/2019 
  Na een inventarisatie stellen we (voorlopig) de volgende themagroepen vast:
  • Doorstroom PO → VO
  • Instroom VVE → PO
  • Ondersteuning van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, die nét niet voor cluster 2 ondersteuning in aanmerking komen
  • Ondersteuning in het regulier onderwijs van nieuwkomers
  • Invulling van de taak van de IB-er

Archief: 21 juni 2018
Op 21 juni 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 16 april 2018
Op 16 april 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Over de methodiek:
‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ is een preventieve instructiemethodiek met als doel het eigen handelen effectiever te maken. Het is een denkkader over de opbouw van het lezen en spellen voor de professional en kan bij iedere methode gebruikt worden. Het gaat zowel om de inhoud (basiskennis van de elementen van lezen en spellen) en vorm  van de instructie als  het modelgedrag van de professional.  Inzicht in het lees-spellingproces is een noodzaak om heldere sobere instructie te kunnen geven, zowel in de klas als bij een individuele behandeling.
De inhoud beslaat groep 3 tot en met 8. Er ontstaat een heldere rode draad door de school. Men bouwt altijd verder op wat eerder geleerd is.
Tevens biedt de methodiek een denkkader om gericht naar methodes en toetsen te kijken.
Deze methodiek geeft zowel de kinderen als de professional houvast bij lezen en spelling, omdat aangegeven wordt HOE het uitgevoerd kan worden en wat de opbouw van het Nederlands is. Dit zien we dan ook terug in de resultaten van veel scholen in de klassen, bij dyslexiebehandelingen en in de onderzoekgegevens van Prof. Dr. A.M.T.Bosman (Radboud universiteit Nijmegen).

Archief: 13 maart 2018
Themamiddag voor directeuren, IB en Interne Opleiders

Programma 13 maart 2018

Vanaf 12:30 uur Inloop
Keuze van de gesprektafels.
13:00 tot 14:00 uur Welkom door René Rigter, bestuurder van STAIJ

Daarna twee inleiding door:

Professor Dr. Inge de Wolf
Inge is strategisch inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ze is verantwoordelijk voor de ´Staat van het Onderwijs´ en een van de oprichters van de Academische Werkplaats Onderwijs (Kwaliteit).
Klik hier voor de PPT-presentatie van Inge de Wolf

Ralph Rusconi, MSc.
Ralph is onderzoeker bij de afdeling Onderwijs, gemeente Amsterdam. Hij doet onderzoek naar diversiteit, gelijke kansen, VVE-beleid en schoolkwaliteit.
Klik hier voor de PPT-presentatie van Ralph Rusconi

Ter voorbereiding: de brief aan de tweede kamer ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ van 31 oktober 2016.

14:15 tot 15:15 uur Gesprektafels rond thema’s

3 rondes van 20 minuten. Maximaal 10 personen per tafel.
Klik hier voor de beschrijving van de gesprekstafels

15:30 tot 16:00 uur Richtinggevende uitspraken

De gesprekken aan de gesprekstafels leiden aan het eind van de middag tot een aantal richtinggevende uitspraken van STAIJ.
Deze uitspraken worden gebruikt in de totstandkoming van het koersplan van STAIJ.

Vanaf 16:00 uur Einde

Napraten met een borrel

Archief: 25 januari 2018
Op 25 januari 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   1. Privacybeleid
    Presentatie door: Guus Moerkamp, facilitair medewerker van STAIJ.
    Guus is ingegaan op de inhoud  van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
    Klik hier voor de PPT presentatie van Guus
    Zie voor meer informatie over de Wbp ook:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens
   2. Het buddyproject van Villa Pinedo (voor kinderen vanaf 10 jaar)
    Presentatie door: Sofie samen met buddy’s Sanne en Niek
    Stichting Villa Pinedo is al meer dan vijf jaar de plek vóór en dóór kinderen van gescheiden ouders. Alle producten en diensten van Villa Pinedo zijn ontwikkeld om schadelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen te voorkomen en vallen onder preventieve jeugd- en opvoedhulp. Het preventief ondersteunen van kinderen en gescheiden ouders voorkomt dat kleine vragen uitgroeien tot ingewikkelde problemen. In samenwerking met gemeenten en instanties worden de producten en diensten landelijk aangeboden. Ook de kosten van de inzet van de buddy’s worden gedragen door de gemeente Amsterdam.
    Zie voor meer informatie over Villa Pinedo en het buddyproject:  https://www.villapinedo.nl/zakelijk/ en http://www.villapinedo.nl/buddy-professionals/
   3. Kort bericht over passend onderwijs.
    Door Mirjam Hoedemaker. Klik hier voor de PPT-presentatie. Aan de orde kwamen:

    • Vervolg themabijeenkomst zorgplicht (afgelopen november)
    • Intervisie IB
    • Middelen passend onderwijs 2018-2019 en verantwoording 2017-2018 (groeidocumenten!)
    • Workshop Passend Onderwijs 14 februari, 11 april en 13 juni
   4. Bezetting van de themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2017/2018:
    • Groepsplanloos werken
    • Doorstroom PO → VO
    • Instroom VVE → PO
    • Lezen en dyslexie.

Archief: 27 november 2017
Op 27 november 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   1. Zorgplicht
    Klik hier voor de PPT-presentatie
   2. Bezetting van de themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2017/2018:
    • Groepsplanloos werken
    • Doorstroom PO → VO
    • Instroom VVE → PO
    • Lezen en dyslexie

Archief: 28 september 2017
Op 28 september 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 19 juni 2017
Op 19 juni 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   1. Moniek Zijm van het Kabouterhuis geeft een korte inleiding over de visie van het Kabouterhuis op de inzet van de deskundigheid in het basisonderwijs.
    De volgende onderwerpen en vragen komen aan de orde:

    • De overstap van voorschool naar basisschool van ‘Okido-kinderen’. Hoe organiseren we voor deze leerlingen extra begeleiding bij de overgang naar de basisschool?
    • Welke extra ondersteuning kan M.O.C. ’t Kabouterhuis bieden in het kader van extra ondersteuning op school:
     – advisering/coaching van de leerkrachten,
     – kindgerichte begeleiding,
     – ondersteuning in het voeren van oudergesprekken,
     – scholing.
   2. Maaike van Bakkum van het expertisecentrum Orion. Maaike verzorgt een inleiding over het Expertisecentrum Orion. Maaike vertelt meer over het aanbod vanuit het expertisecentrum o.a. door good practice op één van de scholen. Voor meer informatie kijk ook op de site van het Expertisecentrum Orion.
    Klik hier voor de PPT-presentatie die Maaike gebruikte.
   3. Aanpak dyslexie en leesproblemen. Dit agendapunt is voorbereid door de IB-themagroep ‘Dyslexie’. De themagroep heeft zich gebogen over de vraag wat we in de school aan kinderen kunnen bieden die leesondersteuning nodig hebben maar ‘uitbehandeld’ zijn, geen EED hebben of bij wie nog geen dyslexie is vastgesteld. De themagroep peilt bij de IB-ers of er voldoende draagvlak is om een scholingsaanbod te ontwikkelen voor personeelsleden van STAIJ. Naar aanleiding van het gesprek in het IB-netwerk zal de themagroep met een voorstel voor een scholingsaanbod komen.
   4. Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ
    Klik hier voor de gebruikte PPT-presentatie.

Archief: 13 april 2017
Op 13 april 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   1. Aanpak dyslexie en leesproblemen: uitwisseling van goede voorbeelden uit de praktijk. Dit agendapunt is voorbereid door de IB-themagroep ‘Dyslexie’ en wordt ingeleid door Susan van Putten, IB-er van de 5e Montessorischool. De werkgroep dyslexie heeft eerder geïnventariseerd waar vragen over zijn. Dat is onder andere over de praktische aanpak en preventie van ernstige leesproblemen. Het gaat dan met name over de kinderen die wel ernstige lees-spellingproblemen hebben maar niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling. Daarom geven we in groepjes informatie over:
    1. Taal in Blokjes. Door Nelleke en Arjan van Aldoende
    2. Bouw! Door Marjo van de 5e Montessorischool
    3. A-amigo. Door Saskia en Betty van de Flevoparkschool
    4. Een methode-onafhankelijke interventie: ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van José Schraven. Door Simona, leesspecialist en orthopedagoog van STAIJ.

    Zie voor meer informatie over lezen en dyslexie ook: http://lerenmetelkaar.nl/lezen-en-dyslexie/

   2. Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ Mirjam Hoedemaker licht kort een aantal actuele thema’s rond passend onderwijs toe. Klik hier voor de gebruikte PPT presentatie. De volgende onderwerpen zijn besproken:
    • De uitslag van de enquête bovenschoolse functies.
    • De bekostigingssystematiek van de extra ondersteuning in het schooljaar 2017/2018.
    • De verantwoording van de inzet van de middelen extra ondersteuning 2016/2017.
    • De inzet van de reserve extra ondersteuning. Stand van zaken en nieuws.
    • Aanbod intervisie voor de IB-ers van STAIJ in het schooljaar 2017/2018.
    • Ter informatie: de SOP’s van de scholen van STAIJ zijn te vinden op: http://lerenmetelkaar.nl/schoolondersteuningsplannen-sop/

Archief: 30 januari 2017
Op 30 januari 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   1. Rekenen in de basis- en extra ondersteuning. Silvia Jellese, onderwijsspecialist, co-teacher en geregistreerd medebehandelaar dyscalculie met een eigen praktijk De Opstap (zie ook: http://www.praktijkdeopstap.nl/), heeft het “landschap” van het rekenonderwijs op de basisschool geschetst. Klik hier voor de PPT presentatie van Silvia Jellese
   2. Stand van zaken passend onderwijs. Mirjam Hoedemaker licht kort een aantal actuele thema’s rond passend onderwijs toe:
    • Enquête ‘Bovenschoolse functies’. Wordt deze week verspreid. De uiterste reactiedatum is 8 februari 2017.
    • Schoolontwikkelprofielen (SOP). Klik hier voor een overzicht van de SOP’s van STAIJ.
    • Plan inzet reserve extra ondersteuning Passend Onderwijs.
     Hierover zijn alle IB-ers per mail geïnformeerd door STAIJ. Projectplannen kunnen tot 1 maart 2017 worden ingediend (minimaal drie projecten en maximaal € 32.000,– per project).
    • Het groeidocument. We maken een kort rondje hoe het werken met het groeidocument bevalt. Dit wordt teruggekoppeld naar de stedelijke werkgroep.
    • Wijkoverleggen. STAIJ heeft ‘Oostelijke eilanden’ en ‘Oud Oost’ geadopteerd.
   3. Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2016/2017. Uitwisseling van de resultaten van de bijeenkomsten van de themagroepen en ideeën voor uitwerking en invulling in en om het IB-netwerk.
    • Stand van zaken uit de themagroep ‘ Werken met een dyslexieprotocol’. We maken een rondje: de meeste school zijn bezig hun dyslexieprotocol aan te passen en gebruiken hierbij het format dat in november jl is verspreid. Volgende keer komt dit onderwerp weer terug op de agenda.
    • Stand van zaken themagroep ‘Uitvallers naar boven en naar beneden’. De themagroep heeft een bijeenkomst gehad met adviseur/specialist Marije van Oostendorp. Naar aanleiding hiervan wordt een voorstel voor een plan van aanpak gemaakt voor het verbeteren van het rekenonderwijs van STAIJ.
    • Stand van zaken uit de themagroep ‘Professionele communicatie’. De werkgroep werkt aan het opstarten van een IB-intervisiegroep.

Archief: 17 november 2016
Op 17 november 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   1. Stand van zaken uit de taakgroep ‘Werken met een dyslexieprotocol’.
    Onder leiding van Susan van Putten, IB-er 5e Montessorischool, en Simona Klimesova, bovenschools orthopedagoog en leesspecialist, en hebben we gesproken over:

    • het format voor het dyslexieprotocol (PDF),
    • de reacties van de IB-ers op de enquête over het werken met een dyslexieprotocol op de scholen van STAIJ,
    • de dyslexie-aanpak in de scholen op zorgniveau 1, 2 en 3. De resultaten van deze uitwisseling neemt de themagroep mee in hun volgend overleg.
   2. VTO Vroeghulp Amsterdam.
    Irene Guerand, GZ-psycholoog/Expert Jonge Kind, lid van het Amsterdamse VTO team, heeft verteld over de VTO-Vroeghulp, een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die veel kennis hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. De samenwerkende organisaties zijn: GGD-Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, MEE, Cordaan, Omega en samenwerkende revalidatie-instellingen Amsterdam.
    Klik hier voor meer informatie over het VTO team
    Klik hier voor het filmpje over het Expertisenetwerk Jonge Kind
   3. Tenslotte maken we een rondje waarin alle themagroepen de stand van zaken weergeven.
    • Themagroep ‘professionele communicatie’ oriënteert zich op de start van een IB intervisiegroep.
    • Themagroep ‘uitvallers naar boven en naar beneden in de bovenbouw’ bereidt een een IB-bijeenkomst voor over het aanvullend rekenaanbod voor uitvallers.

Archief: 26 september 2016
Op 26 september 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   1. Piet Wagemaker, algemeen beleidsmedewerker van STAIJ, heeft een korte inleiding verzorgd over de wijze waarop STAIJ de kwaliteit van het onderwijs monitort sámen met de scholen.
    Hierna hebben Jelte de Jongh en Milou van der Weele van LeerUniek een presentatie geven over het instrument KOMPAS. KOMPAS geeft scholen inzicht in de diverse data die door scholen op het gebied van onderwijsresultaten uit methodetoetsen én niet methodetoetsen wordt gegenereerd. KOMPAS is gekoppeld aan Parnassys en kan op school-, klas- en leerlingniveau worden ingezet. Klik hier voor de door LeerUniek gebruikte PPT presentatie
   2. Mirjam Hoedemaker, algemeen beleidsmedewerker bij STAIJ heeft een korte inleiding verzorgd over schoolontwikkelprofielen (SOP’s), bestedingsplannen extra ondersteuning, de bovenschoolse solidariteitspot extra ondersteuning en wijkoverleggen. Klik hier voor de gebruikte PPT presentatie
   3. We hebben met elkaar de resultaten van de bijeenkomsten van de themagroepen uitgewisseld en de ideeën voor uitwerking en invulling in en om het IB-netwerk. Er wordt een korte toelichting gegeven op de workshop ‘De leerling centraal!’ op dinsdagochtend 1 november 2016.

Archief: 6 juni 2016
Op 6 juni 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

    1. Mirjam Hoedemaker geeft een presentatie over de volgende onderwerpen. (Klik hier voor de PPT-presentatie)
     1. De inhoud van het ondersteuningsplan van het SWV met betrekking tot de ondersteuningsstructuur in de scholen. Zie ook http://lerenmetelkaar.nl/samenwerkingsverband-passend-onderwijs/
     2. Tips uit de eigen praktijk; hoe ziet de ondersteuningsstructuur er op de scholen uit. Wat werkt wel/niet?
    2. HGW voor IB: de groepsbespreking centraal.
     Dit programmaonderdeel is ingevuld op initiatief van de themagroep Handelingsgericht werken en in samenwerking met het coachingsteam van STAIJ.
     Na het opfrissen van de kennis op het gebied van HGW, hebben we de richtlijnen voor een succesvolle groepsbespreking centraal gesteld. In de groepsbesprekingen onderscheiden we vijf verschillende rollen die IB-ers kunnen hebben:

     1. opbrengstdeskundige,
     2. begeleider/coach,
     3. expert/inhoudsdeskundige,
     4. professional t.a.v. schoolontwikkeling en
     5. zorgcoördinator.

     Begeleid en middels verschillende intervisietechnieken hebben we in twee rondes kennis en ervaring uitgewisseld, met als doel ons handelen te versterken.

Archief: 14 april 2016
Op 14 april 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     1. Antje Dijk, Beleidsadviseur VVE/ kinderopvang en zorg van de gemeente Amsterdam, heeft verteld over de pilot die de afgelopen maanden in Amsterdam heeft gedraaid (in Noord en Zuid-Oost), met als doel om de overdracht van leerlingen vanuit de voorschool naar het basisonderwijs te verbeteren. De resultaten van de pilot zullen leiden tot een stadsbrede aanpak.
      Klik hier voor de PPT-presentatie van Antje Dijk
      Klik hier voor het Uniform Amsterdams Overdrachtformulier
      Klik hier voor het schema: Overdrachtsprocedure basisschool – voorschool
      Zie ook: http://lerenmetelkaar.nl/voorschool-en-vroegschool/
     2. Mirjam Hoedemaker geeft een presentatie over de volgende onderwerpen. (Klik hier voor de PPT-presentatie)
      1. Het nieuwe Ondersteuningsplan passend onderwijs;
      2. Extra ondersteuning op de scholen van STAIJ in het schooljaar 2016/2017.
      3. Ervaringen met arrangeren in onze dagelijkse onderwijspraktijk.
      4. Specialist kleutergedrag Meike Kwee over de eerste ervaringen in deze rol.  Zie hiervoor ook: http://lerenmetelkaar.nl/staij-specialisten/
     3. We hebben de eerste resultaten van de bijeenkomsten van de themagroepen uitgewisseld en ideeën voor uitwerking en invulling in en om het IB-netwerk. Eerder dit schooljaar hebben we met elkaar relevante gespreksonderwerpen voor het  IB-netwerk geïnventariseerd. Daaruit zijn vijf themagroepen ontstaan.
      1. Onderwijs op maat voor uitvallers naar boven en naar beneden: bovenbouw
      2. Onderwijs op maat voor uitvallers naar boven en naar beneden: onderbouw
      3. Handelingsgericht werken
      4. Professionele communicatie
      5. Werken met een dyslexieprotocol

Archief: 8 maart 2016
Themamiddag met IB-ers, directeuren en interne opleiders
Op 8 maart 2016 stond de themabijeenkomst in het teken van uitwisseling. Het motto van de middag was ‘De ‘ont-moeting’ centraal’.  Alle directeuren, IB-ers en Interne opleiders van de STAIJ-scholen waren uitgenodigd.

Archief: 18 januari 2016
Op 18 januari 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     1. Piet Wagemaker, algemeen beleidsmedewerker van STAIJ, presenteert het kwaliteitsinstrument Ultimview. Ultimview is gekoppeld aan Parnassys, en maakt het mogelijk om met ingevoerde informatie (over bijvoorbeeld leerlingaantallen, in- en uitstroom van leerlingen, toetsresultaten, e.d.) op zowel op school- als op bestuursniveau te monitoren, vergelijken en trendanalyses te maken. Met Ultimview kan op een overzichtelijke wijze informatie worden verkregen die nodig is om de kwaliteit van onderwijs binnen de organisatie te beoordelen.
      Klik hier voor de PPT-presentatie van Piet Wagemaker.
      Klik hier voor een link naar de site van Ultimview.
     2. Presentatie van de twee STAIJ-kleuterspecialisten Hester en Meike.
      Presentatie door Mirjam Hoedemaker over de voorgenomen verdeling van de middelen extra ondersteuning vanaf 1 augustus 2016 . Klik hier voor de PPT-presentatie.
     3. Samenstelling vier IB-themagroepen:
      – Onderwijs op maat voor uitvallers naar boven en naar beneden
      – Handelingsgericht werken
      – Professionele communicatie
      – Werken met een dyslexieprotocol

Archief: 1 december 2015
Themamiddag met IB-ers, directeuren en interne opleiders
Op 1 december 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 12 november 2015
Op 12 november 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 14 september 2015
Op 14 september 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     1. Resultaten van de werkgroep ‘Kind, school en scheiding’ door Cecile Schlangen van het Familiehuis. Klik hier voor de resultaten van de werkgroep ‘Kind, school en scheiding’.
     2. Stand van zaken passend onderwijs STAIJ. Klik hier voor de PPT-presentatie.
     3. Brainstorm over de inrichting van de themagroepen van het IB-netwerk in het schooljaar 2015/2016. Klik hier voor een weergave van de opbrengst van de brainstorm.

Archief: 1 juni 2015
Op 1 juni 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     1. Met Anneke Bijl en Kathelijne van den Boogert, teamleider van OKT’s in Oost, bespreken we het laatste nieuws OKT’s. Klik hier voor hun powerpoint presentatie.
     2. Presentatie van de site www.lerenmetelkaar.nl/passend onderwijs.
     3. Brainstorm over het IB-netwerk in het schooljaar 2015/2016.

Archief: 26 maart 2015
Op 26 maart 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     1. Simona Klimesova heeft haar onderzoeksverslag gepresenteerd.
     2. Mirjam Hoedemaker heeft de laatste ontwikkelingen rond passend onderwijs toegelicht. Klik hier voor de ppt-presenatie
     3. Marieke de Graaf heeft gesprek geleid over persoonlijk leiderschap in de IB-functie.

Archief: 19 januari 2015
Op 19 januari 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 13 november 2014
Op 13 november 2014 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 15 september 2014
Op 15 september 2014 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     1. Het nieuwe netwerk passend onderwijs
      Kennismaking Adviseurs Passend Onderwijs (APO) van STAIJ: Margo Slob, Eduard Bergman en Jan Hagen
      Kennismaking Onderwijsadviseur Oost: Saaske Verstraete
      Ondersteuningsmogelijkheden vanuit Orion: Toelichting door Arnold Dermout-Cramer van Orion
     2. Opzet en gebruik van het groeidocument. Toelichting door Marieke de Graaf. Marieke heeft in 2013/2014  (samen met Nelleke van Aldoende) in de stedelijke werkgroep gezeten die het groeidocument mede heeft ontwikkeld.