IB netwerk STAIJ

De data van het IB netwerk

Data IB netwerk STAIJ 2021-2022

Data IB netwerk 2021/2022:

 • Donderdag 30 september 2021 van 9:00 tot 11:00 uur
 • Dinsdag 9 november 2021 van 13:00 tot 17:00 uur (Themamiddag voor directies en IB)
 • Maandag 22 november 2021 van 9:00 tot 11:00 uur
 • Donderdag 27 januari 2022 van 9:00 tot 11:00 uur
 • Dinsdag 8 maart 2022 van 13:00 tot 17:00 uur (Themamiddag voor directies en IB)
 • Maandag 11 april 2022 van 9:00 tot 11:00 uur
 • Donderdag 9 juni 2022 van 9:00 tot 13:00 uur ( + gezamenlijke lunch)

Data intervisiebijeenkomsten voor IB-ers van STAIJ 2021-2022

Intervisie voor de IB-ers van STAIJ in het schooljaar 2021/2022 vindt plaats van 9:00 tot 12:00 uur op:

 • Maandag 1 november 2021
 • Dinsdag 18 januari 2022
 • Donderdag 31 maart 2022
 • Maandag 30 mei 2022

Inhoud van de intervisiebijeenkomsten

Tijdens deze intervisiebijeenkomsten staat gespreksvoering en samenwerking van jou als IB-er centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het voeren van feedbackgesprekken, het maken en bewaken van gemaakte afspraken, het omgaan met de miscommunicatie die kan ontstaan, omgaan met weerstanden, etc.
Met levensecht gespeelde situaties zoals die voorkomen in jouw praktijk ga je aan de slag. Er is ruimte voor jouw vragen naar aanleiding van jouw eigen ervaringen met samenwerking en communicatie in de school. Er wordt oplossingsgericht en systeemgericht gewerkt.
Ilse van Kemenade van Trainingsgroep Wilde Kastanje  verzorgt een werkplaats waarbij je van en met elkaar kan leren, ideeën uitwisselt en verschillende vaardigheden in de gespreksvoering oefent/verfijnt.

Locatie
De intervisiebijeenkomsten vinden plaats in Studio Zeeburg.

Deelname aan de intervisie
IB-ers van STAIJ kunnen zich per bijeenkomst aanmelden.
Twee weken vooraf is duidelijk wie er deelneemt. Je hoeft dus niet het hele jaar door deel te nemen.
We houden een maximum aan van 10 deelnemers per sessie.

Enthousiast? Geef je op door te mailen naar: mhoedemaker@staij.nl.

Aanbod voor STAIJ vanuit 't Kabouterhuis - de Jonge Kind Academie

In 2021-2022 Zal MOC ’t Kabouterhuis voor STAIJ 3 trainingsmiddagen verzorgen.

MOC ’t Kabouterhuis
MOC ’t Kabouterhuis heeft ruim 70  jaar ervaring met diagnostiek, behandeling en begeleiding van jonge kinderen tot 7 jaar met emotionele, gedrag- en ontwikkelingsproblemen, en biedt ondersteuning en begeleiding op maat aan zowel het kind als de professional die werkt met het jonge kind. De Jonge Kind Academie,  onderdeel van ’t Kabouterhuis, biedt verschillende vormen van deskundigkundigheidsbevordering en ondersteuning aan op locatie.

Aanbod voor STAIJ vanuit de Jonge Kind Academie

De volgende drie trainingsmodules worden in-company aangeboden:

 • 6 oktober 2021, thema: Spelontwikkeling
 • 17 november 2021, thema: Sociale vaardigheden
 • 19 januari 2022, thema:  Soepele overgang voorschool-kleuters

Klik hier door naar een beschrijving van het aanbod voor STAIJ 2021-2022 vanuit de Jonge Kind Academie

De trainingen worden op alle dagen van 14:00 tot 17:00 uur gegeven in Studio Zeeburg.
De trainingen worden gegeven door Moniek Zijm en Danny Versteeg, van de Jonge Kind Academie.

Doelgroep
Dit trainingsaanbod is bedoeld voor alle geïnteresseerde leerkrachten van STAIJ, in het bijzonder de onderbouw-leerkrachten, IB-ers, bovenschools specialisten en APO’s.

Deelname aan de training

 • Je meldt je aan voor het hele aanbod aan (dus de drie bijeenkomsten).
 • We houden een maximum aan van 20 deelnemers aan.
 • Enthousiast? Geef je op door te mailen naar: mhoedemaker@staij.nl

Aanbod voor STAIJ vanuit Expertisecentrum Orion: Traumasensitief Onderwijs

In 2021-2022 zal het Expertisecentrum van Orion op vier woensdagmiddagen voor STAIJ een trainingsaanbod verzorgen.

Expertisecentrum Orion
Orion is een Amsterdams schoolbestuur voor (V)SO Cluster 3 en 4. Daarnaast levert het Expertisecentrum Orion een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs met de reguliere scholen. Het Expertisecentrum heeft als doel zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning van het primair en voortgezet onderwijs te versterken om aan zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te kunnen bieden. De kracht is dat vanuit de praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag gemaakt wordt naar de dagelijkse praktijk in het reguliere onderwijs. Het Expertisecentrum Orion biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau.

Traumasensitief Onderwijs (TSO)
Voor veel leerlingen is het leven niet zonder zorgen. Mishandeling, scheiding, armoede en andere vormen van stress in de directe leefomgeving kunnen een destructieve impact hebben op het leren en gedrag van leerlingen. Voor deze leerlingen kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals het verschil maken: de school als baken van veiligheid, rust en vertrouwen voor iedere leerling. Traumasensitief Onderwijs (TSO) is enorm in ontwikkeling, zowel internationaal als in Nederland. Stichting Orion doet wetenschappelijk onderzoek naar ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma binnen de speciaal onderwijs populatie en heeft het verder ontwikkelen en borgen van Traumasensitief Onderwijs als een van haar speerpunten. Tijdens de training van vier bijeenkomsten (van 2 uur) krijg je inzicht in wat trauma is en hoe een traumasensitieve benadering deze én andere leerlingen kan helpen.

Aanbod door Orion

Door Orion wordt in company een training aangeboden van vier bijeenkomsten van 2 uur:

 • 8 september 2021 om 14:30 uur
 • 3 november 2021 om 14:30 uur
 • 26 januari 2022 om 14:30 uur
 • 30 maart 2022 om 14:30 uur

Deelnemers nemen deel aan alle vier de bijeenkomsten.
De bijeenkomsten vinden plaats in Studio Zeeburg.
Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving aan van de inhoud van de training: Aanbod 2021 -2021 TSO

Doelgroep

Dit trainingsaanbod is bedoeld voor alle geïnteresseerde leerkrachten van STAIJ, IB-ers, bovenschools specialisten en APO’s.

Deelname aan de training:

 • Je meldt je aan voor het hele aanbod aan (dus de vier bijeenkomsten).
 • We houden een maximum aan van 20 deelnemers aan.
 • Enthousiast? Geef je op door te mailen naar: mhoedemaker@staij.nl.

Het archief van het IB netwerk

Archief: 22 november 2021
Op 22 november 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Vragenuurtje zorgplicht en andere juridische kwesties
  Door: Rob Hendrikx, jurist
  Samengevat kwam het volgende aan de orde:

  Wanneer start de zorgplicht?
  Klik hier door naar de handreiking zorgplicht van het SWVingzorgplicht van het SWV
  – Bij startende kleuters:
  In Amsterdam stromen nieuwe leerlingen normaliter in volgens de procedure van het Stedelijk Toelatingsbeleid.
  Als een kind volgens het toelatingsbeleid op een school is geplaatst en de ouder accepteert de plaats, volgt de daadwerkelijke aanmelding en inschrijving. Wanneer dan blijkt dat het kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, die de school niet kan bieden, regelt deze school de zorg voor dit kind op de eigen school óf bij een andere school binnen het Samenwerkingsverband.
  De school waar de ouders de aangeboden plaats na de plaatsing accepteren, heeft de zorgplicht volgens de regels van Passend Onderwijs en zal in samenspraak met de ouders, een passende school moeten vinden. Het moment waarop de ouders kenbaar maken de plaats te accepteren, is het officiële moment van aanmelden en inschrijven (volgens art. 40 WPO).
  Is voorafgaand aan de registratie vast komen te staan dat een kind niet naar regulier onderwijs kan, dan valt het kind niet onder het stedelijk toelatingsbeleid. In dit geval dienen ouders zich, al dan niet m.b.v. een hulpverlenende instantie, rechtstreeks tot de speciaal onderwijsschool te richten.
  – Bij zij-instromende leerlingen:
  In Amsterdam hebben de samenwerkende schoolbesturen afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een handreiking.
  Bij een aanmelding geldt dat deze schriftelijk moet zijn (kan ook per mail).
  Van zorgplicht is geen sprake als de school vol is. Het criterium ‘vol’ kan alleen gebruikt worden als een school zich kan beroepen op vastgesteld en gepubliceerd beleid dat altijd wordt gehandhaafd. De school verwijst in dat geval naar scholen waar nog wel ruimte is.
  Als de school niet vol is is er altijd sprake van zorgplicht. De school mag aan de ouder vragen of er op meerdere scholen is aangemeld en vragen welke school de voorkeur heeft. In onderling overleg kan worden bepaald welke school vervolgens als eerste de toelaatbaarheid gaat onderzoeken.

  Tips bij inschrijving?
  Vraag altijd door naar mogelijke belemmeringen in de onderwijsontwikkelingen en de actuele onderwijsbehoefte. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, of schriftelijk via een intakeformulier. Neem de tijd om te onderzoeken of he aan de onderwijsbehoefte kunt voorzien. Ouders moeten meewerken in deze onderzoeksfase. Als ouders niet meewerken dan kan de school het onderzoek niet uitvoeren en stopt de zorgplicht. Van dit besluit worden ouders schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Inspraak van ouders op het handelingsdeel van het OOP?
  Ouders hebben inspraak in het handelingsdeel van het OOP. Ook hier geldt: als ouders niet instemmen met het handelingsdeel van het OOP dan kan de school niet voldoen aan de onderwijsbehoefte en stopt de zorgplicht. Van dit besluit worden ouders schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Nieuws vanuit de IB themagroep Instroom kleuters
  De IB-themagroep ‘Instroom kleuters vanuit de voorschool’ heeft vorig jaar de resultaten samengevat in de bijgevoegde notitie ‘Instroom kleuters’. Deze kun je gebruiken in de procedures rond aanmelding en inschrijving van nieuwe kleuters.
  Memo IB-themagroep Instroom kleuters zomer 2021

 1. Werkwijze poortwachter dyslexie
  Door: Marjolijn Clevers, onderwijsadviseur SWV
  In overleg met de Amsterdamse en Diemense schoolbesturen heeft het SWV recent de invulling van de poortwachtersrol dyslexie aangepast. Marjolijn zal ingaan op de redenen hiervoor en de nieuwe werkwijze.
  Sinds 1 april 2019 is het SWV Poortwachter Vergoede dyslexiezorg. Deze rol is door de gemeente bij het SWV neergelegd met als doel dat alleen die kinderen bij wie sprake is van vermoedens van EED werden doorverwezen zouden naar de vergoede zorg. De buitengewoon hoge kosten voor de vergoede dyslexiezorg binnen de gemeente gaven aanleiding tot deze drastische maatregel. Maar zoals jullie ongetwijfeld hebben gemerkt, leiden de gemaakte afspraken tot frustratie en vertraging in de dagelijkse praktijk van zowel het onderwijs als het SWV. Het SWV is tot de conclusie gekomen dat de afspraken uit 2019 herziening nodig hebben. Kort samengevat zal de werkwijze van het SWV er vanaf nu als volgt uitzien.
  • De poortwachter screent het aangemelde dossier en beoordeelt of de aanvraag compleet is.
  • Compleet? De poortwachter voorziet de dossiers die compleet zijn direct van een akkoord- (indien de leerling voldoet aan de criteria) – of niet akkoordbrief.
  • Incompleet? Dan sluit de poortwachter het dossier af met een (voorlopig) niet akkoord voor vergoede diagnostiek van EED. NB: De poortwachter stelt bij een incompleet dossier niet meer een brief op waarin specifiek beschreven staat wat er ontbreekt. Het SWV verwacht van de scholen/de besturen dat zij zelf de criteria van het NKD kennen.Op de site van het SWV is de checklist Aanvraag vergoede diagnostiek te vinden.
 1. Kopklas Amsterdam
  Door: Martine Keuning, directeur Kopklas Amsterdam
  Zie voor meer informatie over de Kopklas ook de site van de Kopklas Amsterdam

Archief: 30 september 2021
Op 30 september 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Referentieniveaus
  Bij dit agendapunt schuift Piet Wagemaker aan.
  Piet heeft de belangrijkste punten samengevat mbt de referentieniveaus.
  Klik hier voor de PPT presentatie
  Hierna vond een uitwisseling plaats van aan de hand van vragen:
  – wat is de huidige stand van zaken op jouw school (neem een voorbeeld mee)?
  – tegen welke knelpunten loop je op mbt tot het werken met de referentieniveaus?
  – hoe betrek je je team bij dit onderwerp?
  – hoe gebruik je Parnassys mbt de referentieniveaus?
  Ten slotte vond een plenaire terugkoppeling plaats.
 2. Ontwikkelingen binnen STAIJ rond Passend Onderwijs
  Mondelinge toelichting door Mirjam
  Klik hier voor de PPT presentatie
 3. Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2021/2022
  Na een inventarisatie hebben we de volgende themagroepen vastgesteld:
  – De criteria voor een eigen leerlijn
  – Werken met referentieniveaus
  – Montessori
  – TOS problematiek/NT-2 problematiek in de onderbouw
  – Beoordelingscriteria bij (zij-)introom

Archief: 10 juni 2021
Op 10 juni 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Nieuw ondersteuningsplan Samenwerkingsverband
  Het nieuwe ondersteuningsplan is toegelicht en we bespraken de thema’s die de komende periode binnen het SWV centraal staan.
 • Klik hier door naar het nieuwe Ondersteuningsplan van het SWV (voor één jaar 21/22 vastgesteld door de schoolbesturen)
 • Klik hier door naar het bijlagenboek bij het ondersteuningsplan 2021-2025
 • Klik hier voor de PPT presentatie IB netwerk 10 juni 2021
 • Ontwikkelingen binnen STAIJ rond Passend Onderwijs
  Aan de orde zijn gekomen:

  • Omvang middelen extra ondersteuning
  • Arrangementen uit bovenschools solidariteitsfonds: aanvraag via Parnassys/Kindkans
  • Samenstelling specialistennetwerk STAIJ: vanaf 21/22 nieuwe TOS-specialist van Viertaal
  • Aanbod specialistische jeugdhulp onderwijs (SJO) vanuit Levvel en Kabouterhuis
  • Aanbod bovenschools scholing voor STAIJ medewerkers door: Orion (Traumasensitief lesgeven) en Kabouterhuis (3 verdiepingsmodules, vervolg op 20/21)
  • Zie ook het meegezonden STAIJ overzicht structuur Passend Onderwijs 2021-2022
 • Uitwisselingen van ideeën rond de inzet van de NPO middelen
  In groepjes zijn de plannen van de scholen die gemaakt zijn in het kader van de NPO middelen uitgewisseld.
 • Nieuws uit de IB-Themagroepen 2020-2021
  Rondje langs de themagroepen.

Archief: 19 april 2021
Op 19 april 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Nationaal Plan Onderwijs 
  Presentatie door Piet Wagemaker en Mirjam Hoedemaker
  Klik hier voor PPT Nationaal Programma Onderwijs

  We hebben gezamenlijk de planvorming rond het Nationaal Plan Onderwijs besproken de de rol van de IB-er bij het opstellen van de schoolscan.
  Mirjam Hoedemaker heeft verteld welke contacten er door STAIJ zijn gelegd met organisaties in het kader van de ontwikkeling van een aanbod ‘Specialistische Jeugdhulp Onderwijs’.
 2. Topklas STAIJ 
  Geerthe Schilder en Niels de Ruig (leerkrachten van de Topklas) hebben een presentatie gegeven van de Topklas van STAIJ volgend schooljaar 2021/2022, en een toelichting gegeven op de aanmeldprocedure.
  Zie voor meer informatie ook de site van de Topklas.
  Klik hier naar het filmpje over de Topklas.
 3. Nieuws uit de IB-Themagroepen 2020-2021
  Stand van zaken: TOS problematiek/NT-2 problematiek in de onderbouw.
  Stand van zaken: Instroom kleuters vanuit voorschool.
 4. Presentatie Doelab 
  Presentatie van Petra van Bemmel, van Doelab Amsterdam
  Zie ook de site van het Doelab Amsterdam

Archief: 21 januari 2021
Op 21 januari 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Schoolsluiting – onderwijs op afstand
  In het IB-netwerk hebben we een aantal vragen besproken over de M-toetsen.

 • Mogen we de M- citotoetsen overslaan en dan in juni pas gaan toetsen?
  Stedelijk is door de Amsterdamse schoolbesturen vooralsnog afgesproken dat de M-toetsen wel worden afgenomen. Het is belangrijk om inzage te krijgen in de achterstanden die kinderen op hebben gelopen en wie het meest in aanmerking gaan komen bij de compensatieprogramma’s.
  Door CITO is vorige week gecommuniceerd over de verlenging van de afnameperiode. Het afnemen van de LVS-toetsen van het M-moment kan nog tot eind maart. Het advies van het Cito is de LVS-toetsen pas af te nemen, als de leerlingen weer minimaal 2 weken op school zijn. Zie de site van het Cito voor aanbevelingen over het afnemen van de M-toetsen
 • Wat doen de scholen met het afnemen van de Cito M8 als de kinderen niet op school zijn?
  Het voorgaande geldt dus ook voor de leerlingen in groep 8. Ook bij hen wordt de M-toets afgenomen. De deadlines zien er alleen wat anders uit.
  Uiterlijk 8 maart moet het PO de ELK oki-doc’s voor alle leerlingen definitief maken.
 • Hoe gaan we straks om met het formuleren van een voorlopig advies voor groep 7?

  In Amsterdam is besloten om groep 7 niet naar school te laten gaan tijdens de schoolsluiting, in tegenstelling tot groep 8. Er zijn veel extra financiële middelen beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid om inhaalprogramma’s voor ook deze leerlingen vorm te geven.

 • Tips webinars over VO-advisering:
 1. Kwaliteitsbeleid: Eigen schoolnormen opstellen
  Vervolg IB-netwerkbijeenkomst november 2020.
  Aan de orde zijn gekomen:

  1. Het Onderwijsresultatenmodel (werkwijze van de Onderwijsinspectie.
   Toelichting door Piet Wagemaker, beleidsmedewerker STAIJ.
  2. De handreiking ‘Stap voor stap naar schooleigen doelen’ van de PO Raad
   Een werkmoment waarin we in kleine groepen aan de slag zijn gegaan met het deze handreiking.
  3. Informatie over ‘Mijn schoolplan’ – module van Parnassys.
   Door Janine Bulk, Onderwijsadviseur ParnasSys Academie.
 2. Rondje stand van zaken Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2020/2021
  • Eigen leerlijnen: de criteria voor een eigen leerlijn
  • Eigen leerlijnen: ontwikkeling format OPP
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Introom kleuters vanuit voorschool
  • TOS problematiek/NT-2 in de onderbouw

Archief: 23 november 2020
Op 23 november 2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Gebruik Parnassys bij uitvoeren schoolanalyse
  Inleiding door Piet Wagemaker, beleidsmedewerker STAIJ.
  Piet maakt een koppeling tussen dit agendapunt, het nieuwe beoordelingsmodel van de Onderwijsinspectie en het sturen op referentieniveau’s taal en rekenen.
  Klik hier voor de handreiking van de PO Raad ‘Stap voor stap naar schooleigen doelen’
  Daarna volgt een voorlichting door Janine Bulk, Onderwijsadviseur ParnasSys Academie.
  Klik hier voor de PPT van Janine
  Klik hier voor de handleiding ‘(Relevante) overzichten op leerling-, groeps- en schoolniveau’
  Kort wordt de toetsvergelijkingspagina in Parnassys geïntroduceerd.
 2. VO-adviezen groep 8
  Dit onderwerp staat geagendeerd naar aanleiding van het verschijnen van de eerste Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs.
  Hoe gaan we dit schooljaar om met de VO adviezen in groep 8.
  We maken een rondje: hoe gaan scholen hier nu mee om? Hoe zorgen we voor passende schooladviezen, rekening houdend met de gevolgen van de Corona-periode
 3. Resultaten enquête ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag’
  Door de themagroep ‘Grensoverschrijdend gedrag’
  Afke (Dapper) en Mark (8e Montessori) geven een toelichting.
 4. Ontwikkelingen Passend onderwijs
  Door Mirjam Hoedemaker
  Klik hier voor de PPT-presentatie
  Klik hier door naar meer informatie van het SWV over de invulling van de zorgplicht 
 5. Rondje stand van zaken Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2020/2021
  • Eigen leerlijnen: de criteria voor een eigen leerlijn
  • Eigen leerlijnen: ontwikkeling format OPP
  • Verwijzing naar het S(B)O
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Introom kleuters vanuit voorschool
  • TOS problematiek/NT-2 in de onderbouw

Archief: 24 september 2020
Op 24 september 2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Werkwijze samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
  Saaske Verstraete, onderwijsadviseur bij het SWV, heeft een inleiding verzorgd. Aan de orde zijn gekomen:

 2. SBO Het Spectrum
  Sanne Meijer (IB-er van Het Spectrum) vertelde over Het Spectrum; toeleiding, organisatie, aanbod (basis-  en extra ondersteuning, etc), en het aanbod op de reguliere STAIJ-scholen.
  Zie voor meer informatie ook: https://lerenmetelkaar.nl/sbo-het-spectrum/

 3. Themagroepen 2020-2021
  Na een inventarisatie hebben we de volgende themagroepen vastgesteld:

  • Eigen leerlijnen: de criteria voor een eigen leerlijn
  • Eigen leerlijnen: ontwikkeling format OPP
  • Verwijzing naar het S(B)O
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Introom kleuters vanuit voorschool
  • TOS problematiek/NT-2 in de onderbouw

Archief: 18 juni 2020
Op 18 juni 2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Interne Begeleiding: functie of taak?
  Aanleiding voor dit agendapunt is de vaststelling van de nieuwe CAO in januari 2020, waarin is afgesproken dat iedere werkgever zijn functiebouwwerk voor de OOP-functies actualiseert.
  Zie voor meer informatie hierover ook: https://www.aob.nl/nieuws/schoolbesturen-krijgen-meer-tijd-voor-updaten-functies-ondersteuners/
  In het IB-netwerk hebben we de mening gepeild over de vraag: ‘IB – taak of functie?’. De uitkomsten van het gesprek zijn meegenomen in de verdere planvorming.
 2. Gedifferentieerde inzet van de OKA
  Met de IB-ers is gesproken over de vraag of een gedifferentieerde inzet van de Ouder en Kind Adviseurs op de scholen wellicht efficiënter zou zijn. Aanleiding voor dit gesprek was de constatering dat de vragen die aan de OKA’s gesteld worden verschillen van school tot school, zowel qua aantal als type. De ene school heeft meer baat bij één vaste OKA, de andere school zou efficiënter kunnen werken met flexibele OKA inzet op basis van expertise. In het VO in Amsterdam wordt op een aantal plekken al op een dergelijke wijze gedifferentieerd gewerkt.
  De conclusies van het gesprek in het IB-netwerk zijn meegenomen in het overleg tussen STAIJ en de OKT-leiding over inzet op de scholen.
 3. Stand van zaken passend onderwijs
  Door Mirjam Hoedemaker
  Klik hier voor de PPT-presentatie

Archief: 23 januari 2020
Op 23 januari 2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Instroom leerlingen Batavia in regulier onderwijs
  Door Judith Biesheuvel, leerkracht en doorstroom coördinator Batavia, school voor nieuwkomers.
  Klik hier voor de PPT-presentatie van Judith
 2. Update samenstelling Specialistennetwerk STAIJ
 3. Vragenuurtje Zorgplicht en andere juridische kwesties
  Door: Rob Hendrikx, jurist
  We bespreken oa de volgende onderwerpen en vragen:

  • Is er altijd een handtekening van ouders nodig bij een OPP?
   Sinds 2017 hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Er is dus altijd een handtekening van ouders nodig op dit deel van het OPP.
  • Wat als ouders weigeren mee te werken?
   Als ouders weigeren te tekenen is het belangrijk dat de school de mogelijke consequenties hiervan met ouders bespreekt, namelijk: de school kan niet voldoen aan de onderwijsbehoefte, de zorgplicht houdt op als de ouders niet meewerken, en daarmee kan het standpunt van ouders leiden tot verwijdering van de leerling. Indien deze situatie dreigt te ontstaan vindt altijd afstemming plaats met het schoolbestuur.
  • Wat houdt de onderzoeksplicht bij de aanmelding van een zij-instromende leerling?
   In de WPO, Artikel 40 , lid 6, staat dat het bevoegd gezag de beslissing over toelating uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding neemt. Deze beslistermijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.
  • Wat als ouders tijdens de onderzoeksperiode weigeren informatie te delen?
   In dat geval gebruikt de school de gegevens die wel voorhanden zijn. Het kan zijn dat de school concludeert dat op grond van de beschikbare informatie geen besluit kan worden genomen over de toelating. In dat geval wordt een leerling dus niet toegelaten. De school houdt dan wel de zorgplicht.
  • Wat wordt precies verstaan onder het Onderwijskundig rapport?
   Zie hiervoor: https://onderwijsgeschillen.nl/thema/onderwijskundig-rapport
   Zie voor meer informatie over zorgplicht ook de site van het SWV Amsterdam Diemen:
   https://www.swvamsterdamdiemen.nl/voor-professionals/zorgplicht/zorgplicht
 4. Rondje stand van zaken Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2019/2020

Archief: 25 november 2019
Op 25 november 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Nieuw onderwijsresultatenmodel primair onderwijs inspectie
  Door Piet Wagemaker, STAIJ.
  Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de inspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Eén van de belangrijkste wijzigingen is een andere wijze waarop rekening gehouden wordt met de leerlingpopulatie. Tijdens deze presentatie is het nieuwe model toegelicht.
  Klik hier voor de informatiepagina van OCW over het nieuwe model
  Klik hier voor de PPT van Piet Wagemaker
 2. Amsterdamse VO-Tussenvoorzieningen
  Door Charlotte Gabel (Orthopedagoog/Zorgcoördinator De Apollo) en Annemiek Groot (Leerjaarcoördinator onderbouw De Apollo).
  Dit agendapunt is voorbereid in overleg met de IB-themagroep ‘Overgang PO-VO’.
  Klik hier voor de PPT van Charlotte Gabel en Annemiek Groot. (Deze PPT is deels gebruikt.)
  Klik door naar lerenmetelkaar.nl/voortgezet-onderwijs voor een overzicht van de Amsterdamse tussenvoorzieningen.
 3. Stand van zaken passend onderwijs
  Klik hier voor de PPT-presentatie

Archief: 14 november 2019 - Themabijeenkomst IB-ers en directeuren

Uitnodiging voor deze themamiddag
Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen staat aan de start van een nieuw Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan beschrijft de koers en de nieuwe afspraken rond passend onderwijs op alle scholen voor basisonderwijs, SBO of SO. Het nieuwe Ondersteuningsplan passend onderwijs geldt voor de periode van 2020 – 2024. In de periode van 1 oktober tot en met eind november organiseert het SWV 18 thematafel-bijeenkomsten om met alle betrokkenen (leerkrachten, IB-ers, schooldirecteuren, bestuurders en professionals rondom het onderwijs) in gesprek te gaan. Het doel van deze bijeenkomsten is om inzicht te krijgen waar de belangrijkste opgaven liggen voor passend onderwijs op de scholen in Amsterdam Diemen vanuit de verschillende perspectieven voor de komende vier jaar.

In het voorjaar heeft het SWV een evaluatie gehouden van het huidige ondersteuningsplan. Nu we meer weten van wat er beter kan, willen we verder praten over hoe dit vorm kan krijgen binnen Amsterdam en Diemen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de extra ondersteuning.

Op 14 november zullen naast de medewerkers van het Samenwerkingsverband, ook Maaike van Bakkum vanuit Orion en Marieke Wolfsen vanuit Viertaal aanwezig zijn. Wij hebben gezamenlijk de middag voorbereid, zodat er ook ruimte in de middag is om in het kader van het dekkend aanbod in gesprek te gaan over de  expertise van het SO en SBO en specifiek vanuit Viertaal.

Na een introductie vanuit het SWV, Orion en Viertaal, zullen we in 3 rondes aan de slag gaan met het verder verdiepen rondom 6 thema’s. Eén van de thema’s wordt in de rondes dubbel aangeboden (vanuit het SO cluster 3/4 en vanuit Viertaal), waardoor er 7 gesprekstafels zijn.

Klik hier voor de beschrijving van de 6 thema’s

Klik hier voor de PPT-presentatie van Susan Walstra van het Samenwerkingsverband

Klik hier voor de PPT-presentatie van Maaike van Bakkum, expertisecentrum Orion, namens Orion, Kolom en Bascule

Klik hier voor de PPT-presentatie vam Marieke Wolfsen, Viertaal

Archief: 26 september 2019
Op 26 september 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Intelligentietests
  Betty de Boer heeft een presentatie over actuele ontwikkelingen rond intelligentietests, waaronder de WISC-V.
  Klik hier voor de PPT Presentatie van Betty
 2. Doorstroom PO-VO
  Dit agendapunt is voorbereid door de IB-themagroep ‘Doorstroom PO-VO’.
  Klik hier voor de PPT presentatie Doorstroom ‘PO-VO’
  Zie ook de volgende documenten van de themagroep:
  Wanneer denk je aan een tussenvoorziening VO?
  Wanneer denk je aan VSO?
 3. Instroom 4- jarigen
  Dit agendapunt is voorbereid door we IB-themagroep ‘Instroom VVE → PO’
  Klik hier voor de Infographic overdracht Voorschool-Basisschool (opgesteld door gemeente Amsterdam en eerder al naar de IB-ers toegestuurd)
  Zie ook de volgende documenten van de themagroep:
  Lijst startvaardigheden 4 jarigen (ontwikkeld door de themagroep)
  Intakeformulier STAIJ (ontwikkeld dooor de themagroep)
 4. Stand van zaken Passend onderwijs
  Door Mirjam Hoedemaker
  Klik hier voor de PPT-presentatie
 5. Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2019/2020
  Na een inventarisatie stellen we (voorlopig) de volgende themagroepen vast:

  • TOS problematiek/NT-2 in de onderbouw
  • Eigen leerlijnen
  • Verwijzing naar het S(B)O
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Ondersteuning in het regulier onderwijs van nieuwkomers

Archief: 20 juni 2019
Op 20 juni 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Taak en profiel van de IB-er
  Dit agendapunt is voorbereid door de themagroep ‘Invulling van de taak van de IB-er’
  Klik hieronder voor de bijlage. In dit document is de input die de scholen hebben gegeven samengevat. Het document kan houvast bieden in het gesprek op school over de IB-taakomschrijving. Het is niet de bedoeling dat het één op één op alle scholen van STAIJ wordt overgenomen.
  Voorstel taakomschrijving Intern Begeleider STAIJ
 2. Veilig Thuis
  Presentatie van Jacqueline Laks, Preventie en frontoffice medewerker van Veilig Thuis Amsterdam – Amstelland.
  Zie ook: https://www.020veiligthuis.nl/professionals/
  Klik hier voor de PPT presentatie
  Voor meer informatie over complexe scheidingen:
  https://www.nji.nl/wegwijzer-kind-en-scheiding
  http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/ 
 3. Instroom 4- jarigen
  Dit agendapunt is voorbereid door we IB-themagroep ‘Instroom VVE → PO’
  Klik hieronder voor de bijlagen. Deze documenten kunnen door de scholen worden gebruikt.
  Instroomprocedure 4 jarigen STAIJ met en zonder loting
  Startvaardigheden 4 jarigen
  ‘Dit is mijn kind’. Intakeformulier STAIJ
 4. Stand van zaken Passend onderwijs
  Door Mirjam Hoedemaker
  Klik hier voor de PPT presentatie.

Archief: 15 april 2019
Op 15 april 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   • Taak en profiel van de IB-er
    Dit agendapunt is voorbereid door de themagroep ‘Invulling van de taak van de IB-er’, naardat in het IB netwerk eerder de wens geuit was om de afspraken te delen die binnen de scholen gemaakt zijn over de invulling van de IB taak. De opgerichte themagroep heeft onderzocht of het mogelijke en/of wenselijk is om afspraken te maken over uniformiteit in de taak van de IB-er.
   • Parnassys ouderportaal
    Dit agendapunt is voorbereid door Tessa, IB-er van MKC De Amstel.
    Aanleiding is de laatste netwerk waarin gesproken is over educatief partnerschap. Eén van de middelen om het partnetschap te vergroten is het openstellen van het ouderportaal in Parnassys. Op De Amstel staat het portaal maximaal open voor ouders.
    Zie ook: https://www.parnassys.nl/testimonials/met-het-ouderportaal-de-ouderbetrokkenheid-vergroten 
   • Stand van zaken Passend onderwijs
    Klik hier voor de PPT-presentatie
   • Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2018/2019
    Een kort rondje: Wat is de stand van zaken? Zijn er resultaten die gedeeld kunnen worden in het IB-netwerk?
    De IB-themagroepen STAIJ zijn:
    – Doorstroom PO → VO
    – Instroom VVE → PO
    – Ondersteuning TOS leerlingen
    – Ondersteuning in het regulier onderwijs van nieuwkomers
    – Invulling van de taak van de IB-er

Archief: 24 januari 2019
Op 24 januari 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 26 november 2018
Op 26 november 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   • Thema: Toetsen en de toetscultuur ‘Wat moet, wat kan en wat mag?’
    Onder leiding van Piet Wagemaker spreken we over het inspectiekader, mogelijke eindtoetsen, toetsen op referentieniveaus en de BBO-afspraken. Wat moet, wat mag?
    De resultaten worden meegenomen in het nieuwe koersplan van STAIJ.
    Klik hier voor de PPT presentatie van Piet
   • Pilot ‘Instroom kleuters met een speciale onderwijsbehoefte’.
    Meike Kwee vertelt over de start per 1 januari 2019 van de pilot ‘Instroom kleuters met een speciale onderwijsbehoefte’. Meike is IB-er op De Pinksterbloem en gedragsspecialist. Het idee voor deze pilot is geboren in de IB-themagroep ‘Instroom van VVE naar PO’. Meike heeft het plan uitgewerkt. Doel van de pilot is om als school beter voorbereid te zijn op de instroom van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, zodat vóór de start op school het arrangement geregeld kan worden, in samenwerking met ouders en externe betrokkenen (OKC, GGD, kinderdagverblijf, etc).
    Klik hier voor de route voor de inzet van de STAIJ gedragsspecialist  instroom kleuters
   • Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ
    Klik hier voor de PPT-presentatie
   • Themagroepen 2018/2019
    De IB-groepen maken praktische afspraken.

Archief: 27 september 2018
Op 27 september 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

   • Nieuwe koersplan STAIJ
    Omdat het koersplan van STAIJ op 1 augustus 2019 verloopt wordt gewerkt aan een volgende versie. Annemarie Jongkoen is gevraagd om dit proces te leiden. Aan de IB-ers wordt gevraagd input te geven voor het nieuwe koersplan. Vooraf is een eerste bespreeknotitie naar alle IB-ers gestuurd. Deze wordt gezamenlijk besproken. De resulaten van dit gesprek zijn per mail naar  IB-ers gestuurd.
   • Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ
    Klik hier voor de PPT presentie.
   • Invulling IB netwerk van STAIJ in 2018/2019
    Gezamenlijk bespreken we de verwachtingen en wensen die leven ten aanzien van de inhoud van het IB-netwerk:

    • gesprek aan de hand van casussen uit de praktijk;
    • uitwisseling van praktische informatie;
    • intervisie op de inhoud.
   • Themagroepen 2018/2019 
    Na een inventarisatie stellen we (voorlopig) de volgende themagroepen vast:
    • Doorstroom PO → VO
    • Instroom VVE → PO
    • Ondersteuning van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, die nét niet voor cluster 2 ondersteuning in aanmerking komen
    • Ondersteuning in het regulier onderwijs van nieuwkomers
    • Invulling van de taak van de IB-er

Archief: 21 juni 2018
Op 21 juni 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 16 april 2018
Op 16 april 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Over de methodiek:
‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ is een preventieve instructiemethodiek met als doel het eigen handelen effectiever te maken. Het is een denkkader over de opbouw van het lezen en spellen voor de professional en kan bij iedere methode gebruikt worden. Het gaat zowel om de inhoud (basiskennis van de elementen van lezen en spellen) en vorm  van de instructie als  het modelgedrag van de professional.  Inzicht in het lees-spellingproces is een noodzaak om heldere sobere instructie te kunnen geven, zowel in de klas als bij een individuele behandeling.
De inhoud beslaat groep 3 tot en met 8. Er ontstaat een heldere rode draad door de school. Men bouwt altijd verder op wat eerder geleerd is.
Tevens biedt de methodiek een denkkader om gericht naar methodes en toetsen te kijken.
Deze methodiek geeft zowel de kinderen als de professional houvast bij lezen en spelling, omdat aangegeven wordt HOE het uitgevoerd kan worden en wat de opbouw van het Nederlands is. Dit zien we dan ook terug in de resultaten van veel scholen in de klassen, bij dyslexiebehandelingen en in de onderzoekgegevens van Prof. Dr. A.M.T.Bosman (Radboud universiteit Nijmegen).

Archief: 13 maart 2018
Themamiddag voor directeuren, IB en Interne Opleiders

Programma 13 maart 2018

Vanaf 12:30 uur Inloop
Keuze van de gesprektafels.
13:00 tot 14:00 uur

Welkom door René Rigter, bestuurder van STAIJ

Daarna twee inleiding door:

Professor Dr. Inge de Wolf
Inge is strategisch inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ze is verantwoordelijk voor de ´Staat van het Onderwijs´ en een van de oprichters van de Academische Werkplaats Onderwijs (Kwaliteit).
Klik hier voor de PPT-presentatie van Inge de Wolf

Ralph Rusconi, MSc.
Ralph is onderzoeker bij de afdeling Onderwijs, gemeente Amsterdam. Hij doet onderzoek naar diversiteit, gelijke kansen, VVE-beleid en schoolkwaliteit.
Klik hier voor de PPT-presentatie van Ralph Rusconi

Ter voorbereiding: de brief aan de tweede kamer ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ van 31 oktober 2016.

14:15 tot 15:15 uur

Gesprektafels rond thema’s

3 rondes van 20 minuten. Maximaal 10 personen per tafel.
Klik hier voor de beschrijving van de gesprekstafels

15:30 tot 16:00 uur

Richtinggevende uitspraken

De gesprekken aan de gesprekstafels leiden aan het eind van de middag tot een aantal richtinggevende uitspraken van STAIJ.
Deze uitspraken worden gebruikt in de totstandkoming van het koersplan van STAIJ.

Vanaf 16:00 uur

Einde

Napraten met een borrel

Archief: 25 januari 2018
Op 25 januari 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     • Privacybeleid
      Presentatie door: Guus Moerkamp, facilitair medewerker van STAIJ.
      Guus is ingegaan op de inhoud  van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
      Klik hier voor de PPT presentatie van Guus
      Zie voor meer informatie over de Wbp ook:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens
     • Het buddyproject van Villa Pinedo (voor kinderen vanaf 10 jaar)
      Presentatie door: Sofie samen met buddy’s Sanne en Niek
      Stichting Villa Pinedo is al meer dan vijf jaar de plek vóór en dóór kinderen van gescheiden ouders. Alle producten en diensten van Villa Pinedo zijn ontwikkeld om schadelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen te voorkomen en vallen onder preventieve jeugd- en opvoedhulp. Het preventief ondersteunen van kinderen en gescheiden ouders voorkomt dat kleine vragen uitgroeien tot ingewikkelde problemen. In samenwerking met gemeenten en instanties worden de producten en diensten landelijk aangeboden. Ook de kosten van de inzet van de buddy’s worden gedragen door de gemeente Amsterdam.
      Zie voor meer informatie over Villa Pinedo en het buddyproject:  https://www.villapinedo.nl/zakelijk/ en http://www.villapinedo.nl/buddy-professionals/
     • Kort bericht over passend onderwijs.
      Door Mirjam Hoedemaker. Klik hier voor de PPT-presentatie. Aan de orde kwamen:

      • Vervolg themabijeenkomst zorgplicht (afgelopen november)
      • Intervisie IB
      • Middelen passend onderwijs 2018-2019 en verantwoording 2017-2018 (groeidocumenten!)
      • Workshop Passend Onderwijs 14 februari, 11 april en 13 juni
     • Bezetting van de themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2017/2018:
      • Groepsplanloos werken
      • Doorstroom PO → VO
      • Instroom VVE → PO
      • Lezen en dyslexie.

Archief: 27 november 2017
Op 27 november 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     • Zorgplicht
      Klik hier voor de PPT-presentatie
     • Bezetting van de themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2017/2018:
      • Groepsplanloos werken
      • Doorstroom PO → VO
      • Instroom VVE → PO
      • Lezen en dyslexie

Archief: 28 september 2017
Op 28 september 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 19 juni 2017
Op 19 juni 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     • Moniek Zijm van het Kabouterhuis geeft een korte inleiding over de visie van het Kabouterhuis op de inzet van de deskundigheid in het basisonderwijs.
      De volgende onderwerpen en vragen komen aan de orde:

      • De overstap van voorschool naar basisschool van ‘Okido-kinderen’. Hoe organiseren we voor deze leerlingen extra begeleiding bij de overgang naar de basisschool?
      • Welke extra ondersteuning kan M.O.C. ’t Kabouterhuis bieden in het kader van extra ondersteuning op school:
       – advisering/coaching van de leerkrachten,
       – kindgerichte begeleiding,
       – ondersteuning in het voeren van oudergesprekken,
       – scholing.
     • Maaike van Bakkum van het expertisecentrum Orion. Maaike verzorgt een inleiding over het Expertisecentrum Orion. Maaike vertelt meer over het aanbod vanuit het expertisecentrum o.a. door good practice op één van de scholen. Voor meer informatie kijk ook op de site van het Expertisecentrum Orion.
      Klik hier voor de PPT-presentatie die Maaike gebruikte.
     • Aanpak dyslexie en leesproblemen. Dit agendapunt is voorbereid door de IB-themagroep ‘Dyslexie’. De themagroep heeft zich gebogen over de vraag wat we in de school aan kinderen kunnen bieden die leesondersteuning nodig hebben maar ‘uitbehandeld’ zijn, geen EED hebben of bij wie nog geen dyslexie is vastgesteld. De themagroep peilt bij de IB-ers of er voldoende draagvlak is om een scholingsaanbod te ontwikkelen voor personeelsleden van STAIJ. Naar aanleiding van het gesprek in het IB-netwerk zal de themagroep met een voorstel voor een scholingsaanbod komen.
     • Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ
      Klik hier voor de gebruikte PPT-presentatie.

Archief: 13 april 2017
Op 13 april 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     • Aanpak dyslexie en leesproblemen: uitwisseling van goede voorbeelden uit de praktijk. Dit agendapunt is voorbereid door de IB-themagroep ‘Dyslexie’ en wordt ingeleid door Susan van Putten, IB-er van de 5e Montessorischool. De werkgroep dyslexie heeft eerder geïnventariseerd waar vragen over zijn. Dat is onder andere over de praktische aanpak en preventie van ernstige leesproblemen. Het gaat dan met name over de kinderen die wel ernstige lees-spellingproblemen hebben maar niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling. Daarom geven we in groepjes informatie over:

      Zie voor meer informatie over lezen en dyslexie ook: http://lerenmetelkaar.nl/lezen-en-dyslexie/

     • Actuele onderwerpen binnen het passend onderwijs van STAIJ Mirjam Hoedemaker licht kort een aantal actuele thema’s rond passend onderwijs toe. Klik hier voor de gebruikte PPT presentatie. De volgende onderwerpen zijn besproken:
      • De uitslag van de enquête bovenschoolse functies.
      • De bekostigingssystematiek van de extra ondersteuning in het schooljaar 2017/2018.
      • De verantwoording van de inzet van de middelen extra ondersteuning 2016/2017.
      • De inzet van de reserve extra ondersteuning. Stand van zaken en nieuws.
      • Aanbod intervisie voor de IB-ers van STAIJ in het schooljaar 2017/2018.
      • Ter informatie: de SOP’s van de scholen van STAIJ zijn te vinden op: http://lerenmetelkaar.nl/schoolondersteuningsplannen-sop/

Archief: 30 januari 2017
Op 30 januari 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     • Rekenen in de basis- en extra ondersteuning. Silvia Jellese, onderwijsspecialist, co-teacher en geregistreerd medebehandelaar dyscalculie met een eigen praktijk De Opstap (zie ook: http://www.praktijkdeopstap.nl/), heeft het “landschap” van het rekenonderwijs op de basisschool geschetst. Klik hier voor de PPT presentatie van Silvia Jellese
     • Stand van zaken passend onderwijs. Mirjam Hoedemaker licht kort een aantal actuele thema’s rond passend onderwijs toe:
      • Enquête ‘Bovenschoolse functies’. Wordt deze week verspreid. De uiterste reactiedatum is 8 februari 2017.
      • Schoolontwikkelprofielen (SOP). Klik hier voor een overzicht van de SOP’s van STAIJ.
      • Plan inzet reserve extra ondersteuning Passend Onderwijs.
       Hierover zijn alle IB-ers per mail geïnformeerd door STAIJ. Projectplannen kunnen tot 1 maart 2017 worden ingediend (minimaal drie projecten en maximaal € 32.000,– per project).
      • Het groeidocument. We maken een kort rondje hoe het werken met het groeidocument bevalt. Dit wordt teruggekoppeld naar de stedelijke werkgroep.
      • Wijkoverleggen. STAIJ heeft ‘Oostelijke eilanden’ en ‘Oud Oost’ geadopteerd.
     • Themagroepen IB netwerk van STAIJ in 2016/2017. Uitwisseling van de resultaten van de bijeenkomsten van de themagroepen en ideeën voor uitwerking en invulling in en om het IB-netwerk.
      • Stand van zaken uit de themagroep ‘ Werken met een dyslexieprotocol’. We maken een rondje: de meeste school zijn bezig hun dyslexieprotocol aan te passen en gebruiken hierbij het format dat in november jl is verspreid. Volgende keer komt dit onderwerp weer terug op de agenda.
      • Stand van zaken themagroep ‘Uitvallers naar boven en naar beneden’. De themagroep heeft een bijeenkomst gehad met adviseur/specialist Marije van Oostendorp. Naar aanleiding hiervan wordt een voorstel voor een plan van aanpak gemaakt voor het verbeteren van het rekenonderwijs van STAIJ.
      • Stand van zaken uit de themagroep ‘Professionele communicatie’. De werkgroep werkt aan het opstarten van een IB-intervisiegroep.

Archief: 17 november 2016
Op 17 november 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     • Stand van zaken uit de taakgroep ‘Werken met een dyslexieprotocol’.
      Onder leiding van Susan van Putten, IB-er 5e Montessorischool, en Simona Klimesova, bovenschools orthopedagoog en leesspecialist, en hebben we gesproken over:

      • het format voor het dyslexieprotocol (PDF),
      • de reacties van de IB-ers op de enquête over het werken met een dyslexieprotocol op de scholen van STAIJ,
      • de dyslexie-aanpak in de scholen op zorgniveau 1, 2 en 3. De resultaten van deze uitwisseling neemt de themagroep mee in hun volgend overleg.
     • VTO Vroeghulp Amsterdam.
      Irene Guerand, GZ-psycholoog/Expert Jonge Kind, lid van het Amsterdamse VTO team, heeft verteld over de VTO-Vroeghulp, een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die veel kennis hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. De samenwerkende organisaties zijn: GGD-Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, MEE, Cordaan, Omega en samenwerkende revalidatie-instellingen Amsterdam.
      Klik hier voor meer informatie over het VTO team
      Klik hier voor het filmpje over het Expertisenetwerk Jonge Kind
     • Tenslotte maken we een rondje waarin alle themagroepen de stand van zaken weergeven.
      • Themagroep ‘professionele communicatie’ oriënteert zich op de start van een IB intervisiegroep.
      • Themagroep ‘uitvallers naar boven en naar beneden in de bovenbouw’ bereidt een een IB-bijeenkomst voor over het aanvullend rekenaanbod voor uitvallers.

Archief: 26 september 2016
Op 26 september 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

     • Piet Wagemaker, algemeen beleidsmedewerker van STAIJ, heeft een korte inleiding verzorgd over de wijze waarop STAIJ de kwaliteit van het onderwijs monitort sámen met de scholen.
      Hierna hebben Jelte de Jongh en Milou van der Weele van LeerUniek een presentatie geven over het instrument KOMPAS. KOMPAS geeft scholen inzicht in de diverse data die door scholen op het gebied van onderwijsresultaten uit methodetoetsen én niet methodetoetsen wordt gegenereerd. KOMPAS is gekoppeld aan Parnassys en kan op school-, klas- en leerlingniveau worden ingezet. Klik hier voor de door LeerUniek gebruikte PPT presentatie
     • Mirjam Hoedemaker, algemeen beleidsmedewerker bij STAIJ heeft een korte inleiding verzorgd over schoolontwikkelprofielen (SOP’s), bestedingsplannen extra ondersteuning, de bovenschoolse solidariteitspot extra ondersteuning en wijkoverleggen. Klik hier voor de gebruikte PPT presentatie
     • We hebben met elkaar de resultaten van de bijeenkomsten van de themagroepen uitgewisseld en de ideeën voor uitwerking en invulling in en om het IB-netwerk. Er wordt een korte toelichting gegeven op de workshop ‘De leerling centraal!’ op dinsdagochtend 1 november 2016.

Archief: 6 juni 2016
Op 6 juni 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

      • Mirjam Hoedemaker geeft een presentatie over de volgende onderwerpen. (Klik hier voor de PPT-presentatie)
      • HGW voor IB: de groepsbespreking centraal.
       Dit programmaonderdeel is ingevuld op initiatief van de themagroep Handelingsgericht werken en in samenwerking met het coachingsteam van STAIJ.
       Na het opfrissen van de kennis op het gebied van HGW, hebben we de richtlijnen voor een succesvolle groepsbespreking centraal gesteld. In de groepsbesprekingen onderscheiden we vijf verschillende rollen die IB-ers kunnen hebben:

       • opbrengstdeskundige,
       • begeleider/coach,
       • expert/inhoudsdeskundige,
       • professional t.a.v. schoolontwikkeling en
       • zorgcoördinator.

       Begeleid en middels verschillende intervisietechnieken hebben we in twee rondes kennis en ervaring uitgewisseld, met als doel ons handelen te versterken.

Archief: 14 april 2016
Op 14 april 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

       • Antje Dijk, Beleidsadviseur VVE/ kinderopvang en zorg van de gemeente Amsterdam, heeft verteld over de pilot die de afgelopen maanden in Amsterdam heeft gedraaid (in Noord en Zuid-Oost), met als doel om de overdracht van leerlingen vanuit de voorschool naar het basisonderwijs te verbeteren. De resultaten van de pilot zullen leiden tot een stadsbrede aanpak.
        Klik hier voor de PPT-presentatie van Antje Dijk
        Klik hier voor het Uniform Amsterdams Overdrachtformulier
        Klik hier voor het schema: Overdrachtsprocedure basisschool – voorschool
        Zie ook: http://lerenmetelkaar.nl/voorschool-en-vroegschool/
       • Mirjam Hoedemaker geeft een presentatie over de volgende onderwerpen. (Klik hier voor de PPT-presentatie)
        • Het nieuwe Ondersteuningsplan passend onderwijs;
        • Extra ondersteuning op de scholen van STAIJ in het schooljaar 2016/2017.
        • Ervaringen met arrangeren in onze dagelijkse onderwijspraktijk.
        • Specialist kleutergedrag Meike Kwee over de eerste ervaringen in deze rol.  Zie hiervoor ook: http://lerenmetelkaar.nl/staij-specialisten/
       • We hebben de eerste resultaten van de bijeenkomsten van de themagroepen uitgewisseld en ideeën voor uitwerking en invulling in en om het IB-netwerk. Eerder dit schooljaar hebben we met elkaar relevante gespreksonderwerpen voor het  IB-netwerk geïnventariseerd. Daaruit zijn vijf themagroepen ontstaan.
        • Onderwijs op maat voor uitvallers naar boven en naar beneden: bovenbouw
        • Onderwijs op maat voor uitvallers naar boven en naar beneden: onderbouw
        • Handelingsgericht werken
        • Professionele communicatie
        • Werken met een dyslexieprotocol

Archief: 8 maart 2016
Themamiddag met IB-ers, directeuren en interne opleiders
Op 8 maart 2016 stond de themabijeenkomst in het teken van uitwisseling. Het motto van de middag was ‘De ‘ont-moeting’ centraal’.  Alle directeuren, IB-ers en Interne opleiders van de STAIJ-scholen waren uitgenodigd.

Archief: 18 januari 2016
Op 18 januari 2016 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

       • Piet Wagemaker, algemeen beleidsmedewerker van STAIJ, presenteert het kwaliteitsinstrument Ultimview. Ultimview is gekoppeld aan Parnassys, en maakt het mogelijk om met ingevoerde informatie (over bijvoorbeeld leerlingaantallen, in- en uitstroom van leerlingen, toetsresultaten, e.d.) op zowel op school- als op bestuursniveau te monitoren, vergelijken en trendanalyses te maken. Met Ultimview kan op een overzichtelijke wijze informatie worden verkregen die nodig is om de kwaliteit van onderwijs binnen de organisatie te beoordelen.
        Klik hier voor de PPT-presentatie van Piet Wagemaker.
        Klik hier voor een link naar de site van Ultimview.
       • Presentatie van de twee STAIJ-kleuterspecialisten Hester en Meike.
        Presentatie door Mirjam Hoedemaker over de voorgenomen verdeling van de middelen extra ondersteuning vanaf 1 augustus 2016 . Klik hier voor de PPT-presentatie.
       • Samenstelling vier IB-themagroepen:
        – Onderwijs op maat voor uitvallers naar boven en naar beneden
        – Handelingsgericht werken
        – Professionele communicatie
        – Werken met een dyslexieprotocol

Archief: 1 december 2015
Themamiddag met IB-ers, directeuren en interne opleiders
Op 1 december 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 12 november 2015
Op 12 november 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 14 september 2015
Op 14 september 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

       • Resultaten van de werkgroep ‘Kind, school en scheiding’ door Cecile Schlangen van het Familiehuis. Klik hier voor de resultaten van de werkgroep ‘Kind, school en scheiding’.
       • Stand van zaken passend onderwijs STAIJ. Klik hier voor de PPT-presentatie.
       • Brainstorm over de inrichting van de themagroepen van het IB-netwerk in het schooljaar 2015/2016. Klik hier voor een weergave van de opbrengst van de brainstorm.

Archief: 1 juni 2015
Op 1 juni 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

       • Met Anneke Bijl en Kathelijne van den Boogert, teamleider van OKT’s in Oost, bespreken we het laatste nieuws OKT’s. Klik hier voor hun powerpoint presentatie.
       • Presentatie van de site www.lerenmetelkaar.nl/passend onderwijs.
       • Brainstorm over het IB-netwerk in het schooljaar 2015/2016.

Archief: 26 maart 2015
Op 26 maart 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

       • Simona Klimesova heeft haar onderzoeksverslag gepresenteerd.
       • Mirjam Hoedemaker heeft de laatste ontwikkelingen rond passend onderwijs toegelicht. Klik hier voor de ppt-presenatie
       • Marieke de Graaf heeft gesprek geleid over persoonlijk leiderschap in de IB-functie.

Archief: 19 januari 2015
Op 19 januari 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 13 november 2014
Op 13 november 2014 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Archief: 15 september 2014
Op 15 september 2014 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

       • Het nieuwe netwerk passend onderwijs
        Kennismaking Adviseurs Passend Onderwijs (APO) van STAIJ: Margo Slob, Eduard Bergman en Jan Hagen
        Kennismaking Onderwijsadviseur Oost: Saaske Verstraete
        Ondersteuningsmogelijkheden vanuit Orion: Toelichting door Arnold Dermout-Cramer van Orion
       • Opzet en gebruik van het groeidocument. Toelichting door Marieke de Graaf. Marieke heeft in 2013/2014  (samen met Nelleke van Aldoende) in de stedelijke werkgroep gezeten die het groeidocument mede heeft ontwikkeld.