Innovatie en ondernemerschap

Naast de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, blijkt steeds vaker dat de aantrekkelijkheid van een school voor ouders/verzorgers een belangrijk aspect vormt bij het kiezen van een school. De profilering en positionering van onze scholen vraagt aandacht om STAIJ als educatieve onderneming in verbinding te houden met alle betrokkenen van de school.  STAIJ heeft twintig verschillende scholen onder haar hoede met soms totaal verschillende onderwijsconcepten en verschillende stadia van ontwikkeling. We onderzoeken actief of een aantal scholen beter kan aansluiten bij de vraag van ouders/verzorgers. Op een ondernemende en innovatieve manier zullen wij deze uitdaging aangaan.

STAIJ is in de eerste plaats een plek waar kinderen het beste onderwijs krijgen, maar we realiseren ons dat alleen met een vooruitziende educatieve ondernemersblik die garantie duurzaam gegeven kan worden.

Wij zijn ons ervan bewust dat de maatschappij op een aantal onderdelen in hoog tempo verandert. Daardoor behoeft niet alleen de inrichting van ons onderwijs aandacht, maar ook de wijze waarop onze scholen zich positioneren. Ouders zijn op zoek naar een school die past bij een toekomstbeeld.

Citaat Bestuursakkoord primair onderwijs juli 2014

“De leerlingen in het primair onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vormgeven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten voorbereiden. De school van 2020 is wel een toekomstperspectief, maar geen uniform beeld. Zo’n diversiteit als de samenleving kent, zo divers zullen de scholen in het primair onderwijs zijn, ieder met een eigen identiteit of onderwijskundige inrichting. Alle betrokkenen bij het onderwijs – leraren, schoolleiders en schoolbesturen – zijn zich bewust van de hoge eisen die de samenleving aan hen stelt om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs te bieden. De scholen zijn zich aan het ontwikkelen tot professionele organisaties, waarin teams van goed opgeleide leraren het onderwijs ‘maken’, goed geleid door bekwame schoolleiders. De schoolbesturen geven door ‘goed bestuur’ hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs vorm. Zij stellen heldere kaders, faciliteren de schoolteams en bieden ruimte aan de professionele dialoog in de school. Ook leggen scholen en hun besturen verantwoording af aan ouders, de naaste omgeving en de samenleving.”

STAIJ realiseert zich dat er gestuurd moet worden op zowel onderwijskundig leiderschap als onderwijskundig ondernemerschap. 

Wij ontplooien daarin momenteel de volgende initiatieven:

Laterna Magica 0-18 jaar, nieuwsgierigheid als bron.

Vanwege het toekomstige tekort aan scholen is de gemeente Amsterdam een zoektocht gestart naar nieuwe schoolmakers. Binnen Laterna Magica, een IJburgse school voor kinderen van 0-12 jaar, werd al langer nagedacht over een vervolg richting voortgezet onderwijs. Al sinds 2007 geeft Laterna Magica vorm aan het concept Natuurlijk Leren; een school zonder klassen, zonder vaste methoden, maar met een leerling-volg-jezelf-systeem. Een leergemeenschap opgebouwd vanuit waarden: integriteit (elk kind is welkom), liefde (met hart voor kinderen), autonomie (zelfsturing en reflectie), verantwoordelijkheid (je draagt verantwoordelijkheid, je leeft samen, je gunt elkaar wat) en vertrouwen (we hebben hoge verwachtingen van ieder mens). Een leergemeenschap waarin medewerkers in verschillende kleine teams naast uitvoerders ook ontwerpers en onderzoekers zijn. Professionalisering en intern opleiden in een uitdagende leeromgeving als belangrijke pijler onder het concept. Nieuwsgierigheid als bron.

STAIJ heeft een mijlpaal bereikt. Ons plan “Laterna Magica 0-18 jaar nieuwsgierigheid als bron” is op advies van de vakjury samen met drie andere plannen door het College van B&W van de gemeente Amsterdam toegelaten tot de Kraamkamer. Dit betekent dat wij nu samen met de gemeente Amsterdam het plan gaan realiseren. Het is een unieke prestatie dat wij zover zijn gekomen want er waren oorspronkelijk ruim 120 plannen, waarvan een groot deel van hoge kwaliteit. Laterna Magica is zelfs als nummer 1 door naar de Kraamkamer!

De argumentatie van de vakjury om ons plan van een positief advies te voorzien:

“De adviescommissie ziet in het plan voor wat betreft de onderwijskundige kwaliteit en originaliteit een gedurfde en goed onderbouwde keuze om het natuurlijk leren dat Laterna Magica nu al hanteert in haar basisschool door te trekken naar het voortgezet onderwijs. De werkwijze en opzet van het curriculum zijn goed uitgewerkt (leer- en ontwikkellijnen). Het plan is naar het oordeel van de adviescommissie ook haalbaar. De commissie  ziet een goed en concreet onderbouwde keuze voor de locatie (IJburg) wat in relatie tot Laterna Magica 0-12 garantie geeft voor een instroom van 50% van de leerlingen, zeker nu de school voor voortgezet onderwijs hierop een logisch vervolg is. De kans dat de uitbreiding met het voortgezet onderwijs succesvol zal zijn, acht de commissie aannemelijk omdat de onderwijsinspectie het onderwijsconcept van Laterna Magica 0-12 positief heeft beoordeeld. Ook het feit dat STAIJ (schoolbestuur) als mede-indiener het initiatief volledig ondersteunt ziet de commissie op dit onderdeel als grote meerwaarde. De heldere visie op de professionaliteit van leraren, aanwezigheid van een leerlandschap voor de leraren én stagiaires acht de commissie een sterk punt. Er is een duidelijke visie op de betrokkenheid van ouders. Op het gebied van huisvesting mist de commissie nog wel de uitwerking van een visie op het gebouw passend bij natuurlijk leren én het VO; de uitwerking van de plek in de stad is helder. Verder vraagt de commissie aandacht voor het goed laten landen van de geprognotiseerde “zij-instroom” bij de start van het VO (50% van de leerlingen).”

In de brochure: Laterna Magica 0-18 jaar, nieuwsgierigheid als bron kun je zien hoe het plan is uitgewerkt.

Download LATERNA_MAGICA_0-18_brochure.