Visie op professionaliseren

STAIJ versterkt de lerende organisatie STAIJ door het leerlandschap en leerarchitectuur van de lerende organisatie te beschrijven en te benutten. We maken gebruik van de meta-studie van Manon Ruiters over lerende organisaties en hanteren de door haar beschreven volgende uitgangspunten:


“Veel kennis rond leren in en organisaties lopen we mis omdat we niet de professionele norm hanteren: ontwerpen-vastleggen-delen

Het is zinvoller te investeren in het open kijken naar de ambities en wensen van individu en organisatie en de match tussen leerbehoefte, leerlandschap (de natuurlijke manier waarop er in een organisatie geleerd wordt) en leerarchitectuur (de manier waarop het leren in een organisatie georganiseerd wordt) dan het leren te meten.

Onderken diversiteit (erkend ongelijk zijn) – laat vorm de functie volgen – start vanuit ontwikkelingsvragen van individu en organisatie”.

In onze visie op professionaliseren sluiten we aan bij principes en inzichten uit het Rijnland model. De organisatievorm hecht veel belang aan persoonlijke ontwikkeling, het nemen van collectieve verantwoordelijkheid en stelt het primaire proces centraal.

In het primaire proces is het van belang dat de professional binnen de kaders van de organisatie adequaat invulling kan geven aan zijn/haar functie. Keuzes die onze medewerkers maken zijn principe gedreven en contextgebonden, situationeel en maatwerkgevoelig.

Teamleren vormt de schakel tussen individueel leren en organisatieleren. Leraren leren het meest van collectief leren rond de werkplek en verantwoorden zich als professionals aan elkaar.

In het primaire proces krijgen kinderen de kans te laten zien wat ze kunnen en willen en uitgedaagd om eigenaar van hun eigen ontwikkeling te zijn. Leraar en leerling zijn beiden verantwoordelijk voor het leerproces en de resultaten, beiden op een andere manier. Dit vraagt om actieve leerlingen en leraren die hun leerlingen accepteren en begrijpen.

Professionaliseringsbeleid binnen het bestuur STAIJ zal de aankomende jaren verder ontwikkeld worden vanuit een nauwe relatie met het koersplan van de Stichting. 

Drie perspectieven op leren

We organiseren het leren zoveel mogelijk IN de scholen. We organiseren leren veelvuldig binnen de context van de werkplek. Drie lerende netwerken geven in vervlechting vorm aan de ontwikkeling.

In essentie richt het directieberaad zich op de koers van de Stichting en daarvan afgeleid de koers van de afzonderlijke scholen.

In essentie richt het IB netwerk zich op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen en daarvan afgeleid wat er nodig is in de scholen om eraan te kunnen voldoen.

In essentie richt het IO (interne opleiders)netwerk zich op de professionaliseringsbehoefte van de professionals vanuit een kader waarin een school een professionele cultuur is en een lerende organisatie. Interventies zijn gericht op het behouden en vergroten van de autonomie van de professional.

Vanuit onze vindplaatsen delen we kennis en kunde.

Netwerken Ontwikkelrichting
Directie beraad Professionaliseren/onderzoeken: Uitdiepen onderwijskundig leiderschap op alle thema’s.
Interne Opleider In School netwerk Professionaliseren: Uitdiepen van interventies die effectief zijn in het stimuleren van het leren van leerkrachten in een professionele cultuur.
IB netwerk Passend onderwijs: Uitdiepen didactische vraagstukken HGOW.
Vakspecifieke BEWO netwerk Bewegingsonderwijs: Uitdiepen van vakspecifieke didactische vraagstukken.
De vindplaatsen van STAIJ Ontwikkelrichting
Vindplaats Werkplekleren
alle scholen van STAIJ
Professionaliseren: Competentie ontwikkeling werkplekleren lio-bekwaam- startbekwaam-bekwaam-excellent.
Vindplaats Wetenschap & Techniek
5e en 8e Montessorischool
Ontwikkeling didactiek onderzoekend en ontwerpend leren.
Vindplaats Cultuureducatie
OBS De Kraal
Concept ontwikkeling Integraal Cultuureducatie.
Vindplaats Professionaliseren van medewerker
OBS Laterna Magica
Professionaliseren : Vraagstukken van de lerende schoolorganisatie.
Vindplaats Eigentijds Montessori onderwijs
OBS de Pinksterbloem
Concept ontwikkeling eigentijds en toekomstgericht Montessori onderwijs.
Vindplaats ouderbetrokkenheid en pedagogische kwaliteit
OBS JP Coen
Conceptontwikkeling op het   consequent en functioneel verbinden van pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid in het hart van de school ten behoeve van het vergroten van de zelfstandigheid en het beter kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid van kinderen.
Vindplaats coaching en opleiden Welk professionaliseringsaanbod is noodzakelijk en/of gewenst binnen de bestuursorganisatie/leergemeenschap STAIJ.
Vindplaats de opleidingen (HvA-UPvA) Welk bijdrage kunnen onze partners leveren aan het professionaliseren van onze stichting?Hoe kunnen we elkaars ontwikkeling stimuleren?
Vindplaats Academische opleidingsschool
Stuurgroep AOIS
Onderzoek: Geven wij functioneel en kwalitatief de vervlechting van professionaliseren, ontwikkelen en onderzoeken vorm?