Onderwijskwaliteit

Onze scholen zijn de sleutels tot ontwikkeling van de leerlingen en de medewerkers. Kinderen op STAIJ scholen kunnen rekenen op faciliteiten die hen ondersteunen in hun persoonlijke groei. In verbinding met de samenleving bouwen we een curriculum met diepte, variatie en rijke ervaringsmogelijkheden. In de wetenschap dat “verwondering” en “nieuwsgierigheid” belangrijke stimulatoren tot leren en ontwikkelen zijn, gaan we uit van een brede opvatting over talentontwikkeling, waarbij datgene dat het kind potentieel kan een belangrijke rol speelt. We kijken vanuit een meervoudig perspectief naar intelligentie en stimuleren leermotivatie, zelfbeeld en een onderzoekende houding.

Vanuit verschillende didactische aanpakken werken wij aan de ontwikkeling van vaardigheden die zowel creatief als onderzoekend van aard zijn en draagt ons onderwijs bij aan het vermogen tot reflecteren, zelfstandigheid en motivatie. Dit alles met het doel leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen.

De volgende principes van goed onderwijs aan kinderen zijn voor ons leidend:

  • Leerlingen krijgen de kans te laten zien wat ze kunnen en willen. Zij worden uitgedaagd en ondersteund, afhankelijk van hun mogelijkheden.
  • Ontwikkelen en leren doen kinderen niet alleen, maar wel zelf. Zij worden uitgedaagd en ondersteund om vanaf de eerste schooldag zichzelf als kritisch en verantwoordelijk te zien, en als eigenaar van hun eigen ontwikkeling.
  • Leraar en leerling zijn beiden verantwoordelijk voor het leerproces en de resultaten, hoewel beiden op een andere manier. Dit vraagt niet alleen om leraren die hun leerlingen accepteren en begrijpen, maar ook om actieve leerlingen.
  • De ouders en de school zijn samen verantwoordelijk voor een morele dialoog. De zorg voor jezelf, de ander en je omgeving is het morele kompas dat een open en veilig klimaat garandeert met respect voor en vertrouwen in elkaar.

Talent en ambitiegedreven – zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid – ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten als partners in leren, opvoeden en samen beleven vormen de kernbegrippen van waaruit we de dialoog aangaan.

Ouders/verzorgers doen er voor ons in belangrijke mate toe. Niet alleen als gesprekspartner over de ontwikkeling van hun kind, maar juist ook als gesprekspartner over de plek die onderwijs in onze snel kantelende maatschappij zou moeten innemen.

We kunnen met gepaste trots zeggen dat STAIJ zich heeft ontwikkeld tot een kwalitatief sterke organisatie. De Inspectie van het Onderwijs heeft alle scholen minimaal het basisarrangement toegekend. Op veel scholen van STAIJ ligt de kwaliteit van het onderwijs echter hoger. De scholen van STAIJ zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van het onderwijs en expliciteren de wijze waarop ze Pakkend onderwijs vormgeven. STAIJ scholen beoordelen zichzelf systematisch met de kwaliteitsmonitor en zorgen met de hulp van ‘critical friends’ voor externe beoordeling op kwaliteit om voortdurend het beste uit zichzelf te halen. Onze professionele werkwijze is dat we eerst ontwerpen, dan proeftuinen starten en vervolgens evalueren. Wanneer we tevreden zijn, leggen we de in gang gezette ontwikkeling vast als beleid en delen we onze opgedane kennis en inzichten met anderen.

Leerkrachten worden geprikkeld zelf regie te voeren op hun professionele ontwikkeling. Schoolleiders worden uitgedaagd hun scholen zowel onderwijskundig inhoudelijk als onderwijskundig ondernemend profiel te geven. De medewerkers van het stafbureau en het bestuur zijn de organisatie gaan beschouwen als een professionele leergemeenschap waar het lerend vermogen van de organisatie continu wordt versterkt. Drie netwerken spelen een belangrijke rol in de kwaliteitsontwikkeling van de stichting als lerende organisatie: het directieberaad, het IB netwerk en het interne opleiders netwerk.