Kenmerk en visie

Definiëring

Op drie manieren definiëren we het kenmerkende van de Academische Opleidingsschool STAIJ.

1. Professionaliseren, Ontwikkelen en Onderzoeken zijn drie dominante betekenisgebieden binnen de opleidingsschool. Kennisontwikkeling alleen dekt voor ons niet de lading die onderzoek als betekenisvolle activiteit toevoegt aan de opleidingsschool. Onderzoekend willen zijn is een houding, vraagt om vaardigheden en levert kennis op! Onderzoek positioneren als betekenisvolle activiteit maakt inzichtelijker dat ook het onderzoeken zelf om professionalisering vraagt, dat ook in onderzoeksmatig leren ontwikkeld kan worden en er vertaalslagen gemaakt kunnen worden naar de curricula van de opleidingsschool en de basisschool. Elk van de drie deelgebieden Professionaliseren, Ontwikkelen en Onderzoeken zijn afzonderlijk belangrijk te maken of te problematiseren en hebben altijd de twee andere deelgebieden in zich.
2. Het profiel van de Academische Opleidingsschool STAIJ is “Onderzoekend en Ontwerpend leren”. Het didactisch profiel “Onderzoekend en Ontwerpend leren” is een kijk op leren waar alle leergebieden een plek kunnen krijgen. Het past bij onze gedachte “toekomstgericht” te willen zijn en samen nieuwe kennis te construeren.
3. We staan voor de inrichting van een krachtige leeromgeving voor studenten, een goede samenwerking en afstemming met de opleiding. Er wordt specifieke expertise ontwikkeld waardoor we ons met recht een opleidingsinstituut kunnen noemen.

Visie

De Academische Opleidingsschool STAIJ heeft de overtuiging dat een onderzoekende, kritische houding en een “toolkit” met onderzoeksvaardigheden van belang zijn om goed onderwijs te kunnen verzorgen en een bijdrage te kunnen leveren aan (onderwijs) innovatie en ontwikkeling. Die houding geldt wat ons betreft voor alle geledingen van de opleidingsschool. Dat betekent dat lectoren, wetenschappers, opleidingsdocenten, directeuren en zittende leerkrachten, aankomende leerkrachten en kinderen op de scholen allen deelnemers kunnen zijn in het doen van onderzoek maar ook als object van onderzoek kunnen dienen. We zijn immers een OPLEIDINGSSCHOOL. Ook onze eigen interventies als het gaat om opleiden van aankomende leerkrachten moeten onderwerp van onderzoek zijn.

Onderzoek start vanuit schoolontwikkelperspectief en de betekenis van onderzoek en de uitkomsten van onderzoek worden nadrukkelijk verbonden met de schoolontwikkeling.

Vindplaatsen

(Sinds augustus 2016 maakt STAIJ onderdeel uit van de Werkplaats Diversiteit, de hieronder genoemde vindplaatsen worden in dat kader in de praktijk de ‘werkplaatsscholen’ genoemd.)

Wij leiden op, onderzoeken en ontwerpen onderwijs vanuit vindplaatsen.

Definitie: een vindplaats is een onderwijs-arrangement, een leer- en onderzoeksomgeving binnen de opleidingsschool STAIJ waar kwalitatief hoogwaardige expertise op een specifiek gebied al aanwezig is en wordt ontwikkeld. Opleidingsteams van onderzoekers, opleidingsdocenten, directie, leerkrachten en studenten delen als vanzelfsprekend hun expertise met andere geledingen binnen STAIJ, vormen rijke leeromgevingen en dragen bij aan de invulling van de onderzoeksagenda van STAIJ.

De vindplaats ‘deelt’ op de volgende manieren:
· Workshops op de STAIJ inspiratiemiddagen en studiedagen.
· Etaleren van producten in publicaties op www.lerenmetelkaar.nl
· Verzorgen van collegiale consultatie, meekijk/inspiratie momenten.
· Verzorgen van stageplekken voor studenten, leerkrachten, directies.
· Verzorgen van (gecertificeerde) trainingen voor studenten, leerkrachten, directies.

Het vindplaats-idee borgt een aantal aspecten waarvan we denken dat ze voorwaardelijk zijn voor een kwalitatief hoogwaardige opleidings- en onderzoeksstructuur:
· De onderzoeksvraag komt voort uit intrinsieke leerbehoefte.
· De onderzoeksvraag komt voort uit de behoefte tot duurzame verandering te komen.
· Alle expertise die nodig is om SAMEN de onderzoeksvraag aan te scherpen en daarmee de opbrengsten betekenisvol te maken is aanwezig.
· Studenten en leerkrachten kunnen aanhaken in de wetenschap dat ze een betekenisvolle bijdrage gaan leveren.
· Studenten en leerkrachten ontmoeten kwaliteit op twee niveaus: didactische basisschool kwaliteit en didactische opleidingskwaliteit.

Door het verbinden van opleidingsdocenten vanuit de diverse geledingen van de opleidingen (Pabo, UPvA, Lectoraat) aan kwalitatief hoogwaardige expertise in ons opleidingsveld, verwachten we dat leeropbrengsten in alle geledingen toenemen.