Kenmerk en visie

De Opleidingsschool STAIJ.

STAIJ is een lerende organisatie waarin opleiden tot het diploma en opleiden na het diploma in samenhang wordt uitgewerkt. Drie domeinen hebben expliciet aandacht:

  1. Opleiden in school van studenten

Het opleiden is een uitwerking van de versterking in de samenwerking tussen de lerarenopleiding en STAIJ. Hiervoor is het opleidingsteam van schoolopleiders met instituutsopleiders ingericht dat zeer regelmatig samenkomt (12 keer per jaar). In deze bijeenkomsten worden (specifieke) begeleidingsvormen besproken en (verder) ontwikkeld, informatie gegeven over de beroepsopdrachten van de Pabo en UPvA, intervisie gedaan (zie voorbeeld bijlage 10), (student)bijeenkomsten voorbereid en studenten/ casussen besproken. De instituutsopleider en de schoolopleiderscoördinator voeren voortgangsgesprekken met de individuele schoolopleiders. Het team van schoolopleiders stelt jaarlijks het ambitieplan bij en legt deze voor aan de stuurgroepleden. In het kader van uitwisseling met de Pabo-HvA/ UPvA nemen schoolopleiders twee keer per jaar deel aan opleidersmiddagen.

  1. Onderzoek en onderwijs ontwikkelen

Het tweede onderdeel binnen het opleiden in de school is de Werkplaats waarbij praktijkonderzoek van scholen binnen het thema van de werkplaats wordt gekoppeld aan het onderzoek doen door studenten. Bij deze Werkplaats zijn twee basisscholen aangesloten. Studenten kunnen aansluiten bij de onderzoeksthema’s. Zij worden hierbij begeleid vanuit de school door een collega vanuit het betreffende leerteam en door de academische onderzoeksdocent. Tevens is er een bovenschools leerteam opgericht (zie bijlage 1). Dit bovenschoolse leerteam is gericht op het versterken van hun eigen onderwijs praktijk doormiddel van samen literatuur lezen, hun eigen praktijk onderzoeken en bevindingen samen brengen om tot conclusies te kunnen komen voor hun eigen handelen. Tevens dient dit overleg om de betrokken leerkrachten uit te dagen, verdieping te bieden en waar de mogelijkheid is voor kennisoverdracht en inspiratie.

  1. Professionalisering personeel

Hierbij gaat het om de begeleiding en ontwikkeling van leerkrachten, teams en directies. Hiervoor is het Coachingshuis STAIJ opgericht dat tot doel heeft continue groei en ontwikkeling van startende en zittende professionals te be­vorderen in alle geledingen van de organi­satie. Uit ervaring en onderzoek weten we hoe belangrijk het is de ontwikkeling van professionals blijvend te stimuleren. Het is bewezen (Verbiest, 2014) dat het coachen op de werkplek betere resultaten geeft en het meest duurzaam is vergeleken met trainingen, cursussen of een ander soort scholing. Tevens is gebleken dat het niet alleen van belang is individuen te coachen maar dat het ook heel waardevol is groepen of teams te begeleiden.

Visie ‘opleiden in de school’.

Het motto van de Academische Opleidingsschool STAIJ is “leren met elkaar”. Dit geldt niet alleen voor studenten, maar voor alle betrokkenen bij onze Opleidingsschool. Het past bij onze visie toekomstgericht te willen zijn en samen nieuwe kennis te construeren. We werken volgens de leercirkel (Van der Hilst, 2009), hier wordt in deel 1 verder op ingegaan.

We definiëren de Academische Opleidingsschool STAIJ op drie manieren: samen opleiden, samen onderzoeken en onderwijs ontwikkelen en samen professionaliseren. Dit zijn drie dominante betekenisgebieden binnen de Opleidingsschool. Elk van de drie deelgebieden Opleiden, Onderzoeken en onderwijs ontwikkelen en Professionaliseren zijn afzonderlijk belangrijk te maken of te problematiseren en hebben altijd de twee andere deelgebieden in zich.

We staan voor de inrichting van een krachtige leeromgeving voor studenten en een goede samenwerking en afstemming met de opleiding. Er wordt specifieke expertise ontwikkeld waardoor we ons met recht een opleidingsinstituut kunnen noemen. Zo hebben we de afgelopen jaren met ons opleidingsteam werkwijzen ontwikkeld gericht op het ‘opleiden’ van de studenten in de praktijk. We hebben een werkwijze opgebouwd voor peerfeedback, we hebben een reflectie-instrument ontwikkeld, er zijn leerwerkkaarten ontworpen (die gekoppeld zijn aan de competenties) en scenario’s gemaakt voor beeldbegeleiding. Zie voor deze uitwerking de werkwijze per onderdeel met de ambities voor komend jaar.

Onderzoek voegt een betekenis toe aan de Opleidingsschool. Kennisontwikkeling alleen dekt voor ons niet de lading. Het ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding, vraagt om vaardigheden en levert kennis op. Onderzoek positioneren als betekenisvolle activiteit maakt inzichtelijker dat ook het onderzoeken zelf om professionalisering vraagt, dat ook onderzoeksmatig leren ontwikkeld kan worden en er vertaalslagen gemaakt kunnen worden van de praktijk naar de curricula van de Opleidingsschool en de basisschool. Over ‘onderzoek’ specifiek hieronder meer.

De onderzoekcoördinator STAIJ organiseert en stimuleert praktijkonderzoek op scholen met als doel systematische verbetering van de lespraktijk. Hij is actief betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Samen met leerkrachten en directeuren wordt er onderzoek gedaan naar actuele thema’s die spelen op de verschillende STAIJ scholen. De onderzoekscoördinator ondersteunt verschillende leerteams op de scholen en zit tevens het bovenschoolse leerteam voor. Daarnaast wordt er continue gewerkt aan het schrijven van nieuwe onderzoeksaanvragen en kunnen directeuren vragen om ondersteuning/advies over verschillende thema’s waar al eerder wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Tot slot is de onderzoekscoördinator betrokken bij de onderzoeksvoorstellen van de studenten in de Opleidingsschool.

Binnen STAIJ wordt er op verschillende lagen en op verschillende manier vormgegeven aan professionalisering. Er is een Coachingshuis dat zich ten doel stelt om continue groei en ontwikkeling van startende en zittende professionals in elke laag van de organisatie te bevorderen. Dit gebeurt vanuit verschillende oogpunten: coaching gericht op de uitvoerende pedagogisch didactische versterking van (startende) leerkrachten, coaching vanuit kennis en kunde van de lerende organisatie en systemisch leiderschap van de ‘middenmanagementlaag’, coaching aan te bieden aan directies vanuit kennis en kunde van de lerende organisatie en systemisch leiderschap. Het Coachingshuis bij begeleidingsvragen intern, zoals bij individuele professionaliseringsvraagstukken (in relatie tot P&O) en biedt ondersteuning/advies bij schoolontwikkelvragen (in relatie tot kwaliteitsmonitorbezoek).

Coaching wordt gericht ingezet en op maat ingericht. Er zijn lerende netwerken actief waarin medewerkers met hetzelfde specialisme kennis met elkaar delen, zoals het netwerk Intern Begeleiders, netwerk directeuren en het netwerk Bewegingsonderwijs. Uit deze netwerken worden thema’s gehaald voor gezamenlijke thema­, inspiratie­ en studiedagen.