Opleiden in school

De Academische Opleidingsschool STAIJ is een bestuursbrede opleidingsschool van Stichting Samen tussen Amstel en IJ. Partners binnen de opleidingsschool zijn de HvA-pabo, het HvA-lectoraat Wetenschap & Techniek  en de Universitaire pabo van Amsterdam. De Academische Opleidingsschool STAIJ verbindt het opleiden van aankomende leraren met praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling en richt zich daarbij op drie samenhangende functies: onderwijs geven, onderwijs ontwerpen en onderwijs onderzoeken.

logo_OIS_STAIJ definitiefAlle 20 basisscholen van de stichting participeren in de opleidingsschool. De scholen zijn gesitueerd in Amsterdam Oost, Watergraafsmeer, Zeeburg, en IJburg . De onderwijsconcepten die binnen de stichting aanwezig zijn, zijn divers, de populatie aan kinderen en leerkrachten kleurrijk. Er zijn scholen voor regulier onderwijs, Dalton- en Montessorischolen, een school voor Natuurlijk Leren, voor Speciaal Basisonderwijs en voor Nieuwkomersonderwijs.

De Opleidingsschool STAIJ is in 2009 door de Nederlands-Vlaamse accreditatiecommissie van het Hoger Beroepsonderwijs officieel erkend als opleidingsschool.  In maart 2012 is de opleidingsschool door het Ministerie van Onderwijs erkend als Academische Opleidingsschool.  In juli 2015 heeft de opleidingsschool een positief gekregen van de NVAO met als meetlat ” Toetsingskader opleidingsschool en academische kop 2013″. Daarmee heeft de opleidingsschool definitief een plek verworven in HBO-opleidingsland.

Historisch perspectief:

In juni 2009 werd aan de bestuur-brede opleidingsschool STAIJ de subsidie “Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsschool” toegewezen. Vanuit deze eerste aanvraag is een structurele samenwerking met de HvA PABO opgezet en zijn de volgende punten geborgd:

  1. Hoge begeleidingskwaliteit van het werkplekleren van studenten op de scholen.
  2. Het continu creëren van meer samenhang tussen het werkplekleren, het curriculum van de opleiding en actuele thema’s in het werkveld.
  3. De samenstelling van een intern opleidingsteam waarin en opleidingsdocenten en medewerkers van de scholen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van de opleidingsschool STAIJ. Het opleidingsteam is de spin in het opleidingsweb, de ring om de student, de verbinding met de opleidingen, de verbinding met de scholen.
  4. Structurele afspraken over de inrichting van het curriculum, studentaantallen, wederzijdse personele inzet en facilitering.

In maart 2012 is de “regeling verankering academische opleidingsschool 2012-2016” toegewezen. In het aanvraagdossier zijn missie/visie, ambities en doelstelling, en de sterke infrastructuur van de academische opleidingsschool STAIJ duidelijk uitgewerkt. Het bestaande samenwerkingsverband van bestuur STAIJ, HvA PABO wordt uitgebreid met de net gestarte Universitaire PABO van Amsterdam. Kenmerkende opbrengsten van het ontwerpproces van de Academische Opleidingsschool STAIJ zijn richtinggevende uitspraken over:

  • Visie op leren – sociaal constructivisme als dominante leertheorie.
  • Visie op onderzoek – start vanuit bestuurs- en/of school-ontwikkelperspectief waarbij de opbrengsten zijn gericht op de bestuurs- en/of school-ontwikkelperspectief. Vragen vanuit de praktijk worden onderzoeksmatig benaderd. Implicaties van dat onderzoek worden weer vertaald naar die praktijk.
  • Visie op cultuur – STAIJ is een “Rijnlands” denkende organisatie waarin “erkende ongelijkheid”, “creëren van eigenaarschap” en “eerst ontwerpen, dan vastleggen, vervolgens delen” sturende uitgangspunten zijn.
  • Visie op samen leren en samen opleiden – vastgelegd in onze “vindplaatssystematiek”; leerteams van lectoren, opleidingsdocenten, onderzoek docenten, schoolleiders, leerkrachten en studenten onderzoeken en leren samen in thema’s die vanuit bestuurs- en/of schoolontwikkelperspectief ontstaan. Vanuit de vindplaatsen vindt kenniscreatie en kennisdeling plaats.

In december 2013 wordt als bekroning op eerdere inspanningen de subsidie toegekend voor de regeling “versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016”. Voor de subsidie aanvraag dienden de volgende thema’s te worden uitgewerkt:
Begeleiding startende leerkrachten, omgaan met verschillen, opbrengst- en handelingsgericht werken, ouderbetrokkenheid en pesten.

In de aanvraagprocedure speelt STAIJ een belangrijke rol in het verbinden van opleidingen en schoolbesturen in Amsterdam. Citaat uit het aanvraagdossier:

‘De regeling “versterking samenwerking lerarenopleiding” sluit, in onze grootstedelijke context Amsterdam, deelname van niet-erkende opleidingsscholen die wel een samenwerkingsverband hebben met de HvA-pabo uit van deelname. Immers de HvA-pabo/UPvA zit al in twee bestaande erkende verbanden met als penvoerder AOIS-STAIJ en AOIS-ASKO. Deze beperking hebben wij (ASKO-HvA-STAIJ) als kans aangegrepen de bestaande samenwerkingsverbanden OIS in de stad Amsterdam te versterken door schoolbesturen te laten aansluiten op onze “erkende” samenwerkingsverbanden. De openbare schoolbesturen Amsterdam West binnen de Ring (AWBR) en Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON) participeren in de Academische opleidingsschool STAIJ en werken samen de thema’s uit.’

In juli 2015 heeft de opleidingsschool een positief gekregen van de NVAO met als meetlat “Toetsingskader opleidingsschool en academische kop 2013″. Daarmee heeft de opleidingsschool definitief een plek verworven in HBO-opleidingsland.