Protocollen en formats

Format groeidocument het moeilijk lerende kind en meer.....
In mei 2015 heeft een werkgroep bestaande uit IB-ers, twee APO’s en een psycholoog van het ABC een overzicht gemaakt van de basis informatie die je nodig hebt als leerkracht en IB-er om passend onderwijs te geven aan moeilijk lerende kinderen. Er zijn veel bronnen beschikbaar om de ondersteuning aan kinderen die moeilijk leren te ondersteunen,  de informatie op deze site is dus niet uitputtend.  Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Format SOP

Eén format voor alle scholen

Alle basisscholen in Amsterdam en Diemen werken met hetzelfde format voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De laatste update van het format vond plaats in mei 2019. Klik hieronder voor de documenten die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van het SOP.

Format Dyscalculieprotocol

In het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen 2016-2020 is de afspraak vastgelegd dat het Samenwerkingsverband samen met haar leden alle schoolbesturen en scholen van een goed voorbeeld van een dyscalculie protocol voorziet.

Het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen raadt haar leden aan te werken met het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) Basisonderwijs – Speciaal Basisonderwijs – Speciaal Onderwijs.

Klik hier voor de informatie van het SWV over het Protocol dyscalculie

Protocol Medische handelingen

In het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen 2016-2020 is de afspraak vastgelegd dat het Samenwerkingsverband samen met haar leden alle schoolbesturen en scholen van een goed voorbeeld van een protocol van medische handelingen voorziet.

Aangezien meerdere Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen hier behoefte aan bleken te hebben, heeft de PO-raad reeds drie documenten opgesteld. Aangezien dit documenten betreft die naar de mening van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen goed bruikbaar blijken, wordt hiernaar ook voor het gebruik door de schoolbesturen in Amsterdam Diemen verwezen.

Klik hier voor de informatie van het SWV over het Protocol medische handelingen

Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Basismodel voor de meldcode
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdhulpinstellingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid, inclusief het basismodel voor de meldcode. 

Aandachtsfunctionaris
De verplichte tweede stap in de Meldcode is het overleg over de signalen. Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega noodzakelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan een ‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling’ binnen de eigen organisatie, of aan de intern begeleider of het zorg- en adviesteam van de school. Het is dus van belang dat iedere school vastlegt in de eigen meldcode met wie dit collegiaal overleg plaatsvindt, en dat deze persoon voldoende geschoold is om gesprekspartner te zijn.

Melding bij Veilig Thuis verplicht vanaf 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 moet een professional het áltijd melden bij Veilig Thuis als er sprake is van (het vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties door kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook als hij zelf hulp verleent.

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht vanaf 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de meldcode. De meldcode moet dus worden uitgebreid.

Algemene informatie
Klik hier voor de site van School en Veiligheid.
Klik hier voor de site van Veilig thuis
Klik hier de site van het NJI (voorbeelden van signaleringslijsten)

Voor meer informatie over complexe scheidingen:
https://www.nji.nl/wegwijzer-kind-en-scheiding
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/

Veiligheidsbeleid

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Ze beslissen hoe zij:

  • het veiligheidsbeleid vormgeven;
  • welke maatregelen zij nemen om de veiligheid te verbeteren;
  • pesten tegengaan;
  • hun onderwijspersoneel trainen bijvoorbeeld tegen agressie en geweld.

Bij het maken van het veiligheidsbeleid kunnen scholen hulp krijgen van de Stichting School & Veiligheid.

Klik hier voor informatie over veiligheidsbeleid van de Stichting School en Veiligheid, inclusief een model voor een Veiligheidsplan.

Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid over de Wet Veiligheid op school.

Taakomschrijving IB-er

Taak en profiel van de IB-er
De IB themagroep ‘Invulling van de taak van de IB-er’ heeft in het schooljaar 2018/2019 gewerkt aan een document dat scholen kan helpen bij het gesprek op school over de IB-taakomschrijving. De taakomschrijving hoeft niet op alle scholen van STAIJ één op één te worden overgenomen.
Voorstel taakomschrijving Intern Begeleider STAIJ