SBO Het Spectrum

 

Algemeen

Het Spectrum is een school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen op het Spectrum hebben specifieke onderwijsbehoeften op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. De leerlingen zitten in kleinere klassen van ongeveer 15 leerlingen en alle leerkrachten hebben kennis en ervaring met leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Naast het plaatsen van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring heeft het Spectrum het volgende aanbod:

Begeleiding vanuit het Spectrum

Als een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan het Spectrum begeleiding bieden voor de leerkracht en/of de leerling. Vooraf wordt het doel van de begeleiding besproken en na de begeleiding vindt er een evaluatie plaats met handelsadviezen voor de toekomst. Deze begeleiding kan zowel op gedrag als didactiek ingezet worden. De vorm van begeleiding vindt plaats in overleg met de APO’s.

In het schooljaar 2020-2021 is Kaspar Laval beschikbaar als bovenschools Specialist Specifieke Ondersteuningsbehoeften.
Kaspar is tevens werkzaam als leerkracht op SBO Het Spectrum.

Het komt regelmatig voor dat leerlingen (nog) niet geplaatst kunnen worden, omdat de procedure nog loopt of omdat er op SBO Het Spectrum geen plaats is.
Kaspar kan ondersteuning bieden aan leerkrachten en/of team van leerlingen die (nog) niet geplaatst kunnen worden in het SBO.

De specialist kan:

  • met de leerkracht meedenken over welke lesstof in deze periode minimaal aangeboden zou kunnen worden
  • de leerkracht tips geven in de omgang met de leerling, de omgang van de leerling met andere leerlingen en andersom.
  • ter ontlasting van de leerkracht 1 uur per week met de leerling werken, gesprekjes hebben enz.

Procedure voor inzet van Kaspar:

  • IB’er van de reguliere school neemt contact op met de APO van de school
  • Zij inventariseren de hulpvraag
  • Deze wordt doorgegeven aan de specialist van Het Spectrum
  • De specialist maakt een afspraak voor een oriënterend gesprek met de leerkracht of met de leerkracht en IB
  • Het aanbod wordt uitgevoerd in een vooraf afgesproken periode. Deze kan als dat nodig is verlengd worden
  • De specialist heeft een evaluatiegesprek met leerkracht en IB. Het evaluatieformulier wordt ingevuld en ondertekend door betrokkenen.

Contactgegevens van Kaspar: Kaspar@sbospectrum.nl