STAIJ Specialisten

STAIJ streeft ernaar het passend onderwijs zoveel als mogelijk met eigen personeel inhoud te geven. Ons eigen ‘specialisten-team’ levert een bijdrage aan het geven van passend onderwijs en het arrangeren binnen de basis- en extra ondersteuning. Informatie over de expertise van alle specialisten en hun contactgegevens is hieronder te vinden.

Informatie over de expertise van de specialisten en hun contactgegevens:

Gedragsspecialisten

Specialist Specifieke Ondersteuningsbehoeften (voorheen Ambulante begeleiding)

Bovenschools orthopedagoog en dyslexiespecialist

Coachingshuis STAIJ

De aanvraagprocedure voor de inzet van de specialisten:
NB: Deze procedure geldt niet voor de inzet van het Coachingshuis en inzet van Simona Klimesova. 

 1. In overleg tussen school (IB) en APO wordt de mogelijkheid voor inzet van een STAIJ-specialist besproken. De APO is dus altijd op de hoogte en denkt mee over de inzet.
 2. De mogelijkheid om via een arrangement een specialist in te zetten wordt besproken met de ouders.
  (Stap 1 en 2 kunnen samenvallen, als er een overleg is waarbij de ouders aanwezig zijn.)
 3. Na toestemming van ouders om een STAIJ-specialist in te zetten, wordt contact opgenomen worden met de specialist en wordt de mogelijke inzet besproken. Dat kan samengaan met een gesprek op school, wellicht observatie van de leerling en het opstellen van een Plan van Aanpak.
 4. Het groeidocument hoeft niet volledig te worden ingevuld, maar wél de onderdelen:
  – ‘Basisgegevens van de leerling’ (tbv de monitoring door het Samenwerkingsverband),
  – ‘Door de school genomen maatregelen en effecten’ (onderdeel F),
  – ‘Resultaten van besprekingen met ouders’ (onderdeel III),
  – Plan van aanpak van de STAIJ-specialist kan worden opgenomen bij het onderdeel ‘Arrangement ihkv Extra Ondersteuning’ (onderdeel V), of als bijlage worden toegevoegd.
 5. Het groeidocument wordt ter informatie als PDF per mail verzonden naar Mirjam Hoedemaker.

Evaluatie van de pilot ‘STAIJ-Specialisten’:

In het voorjaar van 2017 is het functioneren van het specialisten-team geëvalueerd. In de evaluatie kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • kwaliteit van het aanbod,
 • afstemming van de vraag van scholen en het aanbod van het team, en
 • procedure inzet.

Op basis van de evaluatie is besloten om het specialistenteam te handhaven. De pilotperiode liep af per 1 augustus 2017 en vanaf het schooljaar 2017/2018 is het specialistenteam een structureel onderdeel van de organisatie.