STAIJ Specialisten

STAIJ streeft ernaar het passend onderwijs zoveel als mogelijk met eigen personeel inhoud te geven. Ons eigen ‘specialisten-team’ levert een bijdrage aan het geven van passend onderwijs en het arrangeren binnen de basis- en extra ondersteuning. Informatie over de expertise van alle specialisten en hun contactgegevens is hieronder te vinden.

Informatie over de expertise van de specialisten en hun contactgegevens:

Gedragsspecialisten
In het schooljaar 2019/2020 zijn de volgende personen in te zetten als gedragsspecialist op de scholen van STAIJ:

Ellen is twee dagen per week gedragsspecialist.
Meike, Liesbeth, Tessa en Liz zijn één dag per week gedragsspecialist.
De gedragsspecialisten zijn beschikbaar voor alle STAIJ-scholen.
De inzet van de gedragsspecialisten verloopt via de adviseur passend onderwijs.

Over de werkwijze:

 • De methodiek die de gedragsspecialisten gebruiken is oplossingsgericht.
 • Het ondersteuningstraject start met een gesprek met de leerkracht, intern begeleider en/of ouders. Het gesprek heeft als doel om de situatie helder in kaart te brengen en om concrete hulpvragen te formuleren. In het gesprek ligt de nadruk op datgene wat de leerkracht/school al doet en wat blijkt te werken. Het is immers zinvol om hierop voort te bouwen. We werken gedurende de ondersteuning oplossingsgericht en focussen ons op datgene wat goed gaat in plaats van op problemen.
 • Na het gesprek volgt vaak een observatie van het kind in de klas. Regelmatig wordt er tijdens de observatie gebruik gemaakt van een tijdsteekproef om de taakgerichtheid in beeld te brengen. In de observatie wordt ook gekeken naar de interactie tussen leerkracht en leerling. Na de observatie vindt er een kindgesprek plaats waarin de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind in beeld gebracht worden.
 • Afhankelijk van de hulpvraag bepalen de gedragsspecialisten de vervolgroute. Vaak worden er handelingsadviezen gegeven aan de leerkracht, zodat leerkrachten meer inzicht krijgen in hun eigen handelen en het effect daarvan op kinderen. Een andere vervolgstap is dat het kind individueel wordt begeleid door de gedragsspecialist. Vaak wordt er eerst samen met het kind een kindplan gemaakt, waarin doelen staan waar aan wordt gewerkt gedurende de ondersteuning. Dit plan wordt besproken met de leerkracht en het kind (waar mogelijk), zodat het plan gedragen wordt door de leerkracht en het kind samen. Ook vinden de gedragsspecialisten het van belang dat ouders betrokken zijn bij de ondersteuning. Gedurende de uitvoering van het kindplan worden ook ouders wekelijks op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van de ondersteuning.
 • Bij iedere stap wordt gekeken wanneer de gedragsspecialist afstand kan nemen en op de achtergrond een coachende rol kan aannemen. Als afsluiting van het traject vindt een evaluerend gesprek plaats. Ook een afrondende observatie behoort tot de mogelijkheden.

Klik hier voor het theoretisch werkkader van de gedragsspecialist

Klik hier voor het theoretisch werkkader van de gedragsspecialist jonge kind

Ondersteuning vanuit SBO Het Spectrum

SBO Het Spectrum kan in het schooljaar 2020-2021 ondersteuning bieden aan leerkrachten die te maken hebben met een leerling waarvoor een SBO-TLV is aangevraagd of zal worden aangevraagd.

Kaspar Laval, groepsleerkracht op SBO Het Spectrum, kan handelingsadviezen geven en adviseren over aanpassing van het onderwijsaanbod, mede met het oog op een overstap naar het SBO. Per ‘casus’ vinden 2 a 3 gesprekken plaats. De ouders van de leerling worden geïnformeerd over het adviestraject vanuit Het Spectrum, toestemming is niet nodig. Inzet van deze ondersteuning vindt plaats in overleg met de APO’s. Door de APO’s zal elke adviestraject kort mondeling met de school worden geëvalueerd.

Contactgegevens van Kaspar Laval: Kaspar@sbospectrum.nl

Bovenschools orthopedagoog en dyslexiespecialist
Simona Klimesova is werkzaam als bovenschools orthopedagoog en dyslexiespecialist bij de scholen van STAIJ. Simona is bevoegd voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek en aangesloten bij de NVO. Inzet van Simona op school verloopt via de IB-er van de school.

De contactgegevens van Simona:
 sklimesova@staij.nl
Simona heeft een werkplek op Montessorischool Steigereiland, telefoon 020-4164651 (direct) of 020-4161677 (school).

Simona kan ondersteunen op de volgende onderwerpen:

 • uitvoeren van intelligentie-onderzoek;
 • diagnostiek van het leren, werkhouding en gedrag;
 • diagnosticeren van dyslexie (inclusief het uitgeven van een dyslexieverklaring);
 • diagnosticeren van dyscalculie (inclusief het uitgeven van een dycalculieverklaring).

Hiernaast kan Simona door scholen en teams worden ingeschakeld bij voorbeeld:

 • invoeren protocol dyslexie en dyscalculie;
 • bijeenkomsten van de dyslectische kinderen van de hele school;
 • workshop of thematische bijeenkomsten in de school over dyslexie;
 • begeleiding uitvoering spellingsgroepen;
 • tips voor leerkrachten i.v.m. werkhouding, concentratie, taakaanpak;
 • inventarisatie leesgegevens op schoolniveau en advies naar aanleiding hiervan.

Klik hier voor de Beroepscode van de orthopedagogen van STAIJ

Coachingshuis STAIJ
STAIJ heeft een eigen coachingsteam. De coaches van het Coachingshuis STAIJ zijn in dienst van STAIJ en gecertificeerde onderwijscoaches. Het Coachingshuis verzorgt systemische en didachtische coachings en geeft organisatie-ontwerp-advies. De clientvraag is uitgangspunt voor het traject. Vragen kunnen ook betrekking hebben op het geven van passend onderwijs (op organisatie-, groeps- en leerlingniveau).

Wanneer je het coachingsteam wilt inzetten, kun je contact opnemen met Willem Plomp of Cees Reuvecamp.
w.plomp@coachingshuisstaij.nl
c.reuvecamp@coachingshuisstaij.nl

Klik hier voor meer informatie over het Coachingshuis STAIJ op de website.

of download de brochure Coachingshuis STAIJ

De aanvraagprocedure voor de inzet van de specialisten:
NB: Deze procedure geldt niet voor de inzet van het Coachingshuis en inzet van Simona Klimesova. 

 1. In overleg tussen school (IB) en APO wordt de mogelijkheid voor inzet van een STAIJ-specialist besproken. De APO is dus altijd op de hoogte en denkt mee over de inzet.
 2. De mogelijkheid om via een arrangement een specialist in te zetten wordt besproken met de ouders.
  (Stap 1 en 2 kunnen samenvallen, als er een overleg is waarbij de ouders aanwezig zijn.)
 3. Na toestemming van ouders om een STAIJ-specialist in te zetten, wordt contact opgenomen worden met de specialist en wordt de mogelijke inzet besproken. Dat kan samengaan met een gesprek op school, wellicht observatie van de leerling en het opstellen van een Plan van Aanpak.
 4. Het groeidocument hoeft niet volledig te worden ingevuld, maar wél de onderdelen:
  – ‘Basisgegevens van de leerling’ (tbv de monitoring door het Samenwerkingsverband),
  – ‘Door de school genomen maatregelen en effecten’ (onderdeel F),
  – ‘Resultaten van besprekingen met ouders’ (onderdeel III),
  – Plan van aanpak van de STAIJ-specialist kan worden opgenomen bij het onderdeel ‘Arrangement ihkv Extra Ondersteuning’ (onderdeel V), of als bijlage worden toegevoegd.
 5. Het groeidocument wordt ter informatie als PDF per mail verzonden naar Mirjam Hoedemaker.