Verwijzing naar SBO en SO

Procedure voor verwijzing naar SO en SBO

Klik hier voor de vernieuwde WERKWIJZE TLV-AANVRAAG

  • Het SWV behandelt de aanmeldingen van reguliere basisscholen af via een lichte route (met een kortere doorlooptijd) of een intensieve route.
  • Het SWV bespreekt complexe casuïstiek met een groep experts uit het speciaal (basis)onderwijs.
  • Het SWV heeft een aparte procedure ontwikkeld voor een aanvraag zonder toestemming van de ouders.
  • Het SWV heeft de documenten die nodig zijn voor een TLV aanvraag op een rijtje gezet: Zie hiervoor de site van het SWV

WERKWIJZE van het SWV in een STROOMSCHEMA

WERKWIJZE AANVRAGEN vanuit het S(B)O

Onderwijsadviseurs

Bij het samenwerkingsverband werken verschillende onderwijsadviseurs. De onderwijsadviseurs werken regionaal.

De onderwijsadviseur van Amsterdam Oost en Diemen is Saaske Verstraete, s.verstraete@swvamsterdamdiemen.nl, tel 020-7237154.

Aanvraag TLV

De aanvraag voor een TLV kan verstuurd worden via de koppeling Parnassys-Kindkans of via het digitale groeidocument.
Klik hier voor de informatie van het SWV over het aanvragen van een TLV.

Overdracht van een leerling naar een andere school

Link naar informatie over overdracht van het onderwijskundig dossier van een leerling naar een andere school (BaO, SBO, SO of VO).

Zorgplicht

De zorgplicht ligt altijd bij de school (formeel bij het betreffende schoolbestuur) waar de leerling staat ingeschreven. Wanneer een school van mening is een leerling geen passend onderwijs meer te kunnen bieden dan is de school zelf verantwoordelijk voor het vinden van een alternatieve passende school voor een leerling. De zorgplicht vervalt pas op het moment dat de leerling bij een andere school is ingeschreven. In uitzonderlijke gevallen worden ouders en school het niet eens over de aangeboden alternatieve passende school. In die gevallen neemt de school contact op met het schoolbestuur en kan overwogen worden een verwijderingsprocedure op te starten.

Klik hier door naar algemene informatie over zorgplicht.

Klik hier door naar informatie van het Samenwerkingsverband over zorgplicht.

Klik hier voor de Handreiking zorgplicht (dd november 2020, opgesteld door het SWV)

Onderwijsconsulenten

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De onderwijsconsulenten proberen oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing. Zowel ouders als professionals kunnen contact opnemen met de onderwijsconsulent.

Klik hier voor meer informatie over de Onderwijsconsulenten