Verwijzing naar SBO en SO

Procedure voor verwijzing

De procedure voor verwijzing naar het SO of SBO begint bij de verzending van het ingevulde, en met ouders besproken, groeidocument naar de onderwijsadviseurs van het samenwerkingsverband (SWV). Daarmee vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een leerling aan. De directeur van het samenwerkingsverband geeft uiteindelijk een TLV af.

Link naar informatie van het SWV over route voor verwijzing

Bij het samenwerkingsverband werken de zes Amsterdamse onderwijsadviseurs. De onderwijsadviseurs werken regionaal.

De onderwijsadviseur van Amsterdam Oost en Diemen is Saaske Verstraete, s.verstraete@swvamsterdamdiemen.nl, tel 020-7237154.

Als ouders niet meewerken aan de TLV-aanvraag

Heel soms komt het voor dat ouders niet meewerken aan de aanvraagprocedure voor de TLV. In dat geval kan de school beslissen om de TLV-aanvraag naar het SWV te sturen zonder medewerking van de ouders.

Klik hier voor de informatie van het SWV over aanmelden zonder toestemming van ouders

Overdracht van een leerling naar een andere school

Link naar informatie over overdracht van het onderwijskundig dossier van een leerling naar een andere school (BaO, SBO, SO of VO).

Zorgplicht

De zorgplicht ligt altijd bij de school (formeel bij het betreffende schoolbestuur) waar de leerling staat ingeschreven. Wanneer een school van mening is een leerling geen passend onderwijs meer te kunnen bieden dan is de school zelf verantwoordelijk voor het vinden van een alternatieve passende school voor een leerling. De zorgplicht vervalt pas op het moment dat de leerling bij een andere school is ingeschreven. In uitzonderlijke gevallen worden ouders en school het niet eens over de aangeboden alternatieve passende school. In die gevallen neemt de school contact op met het schoolbestuur en kan overwogen worden een verwijderingsprocedure op te starten.

Klik hier door naar algemene informatie over zorgplicht.

Klik hier door naar informatie van het Samenwerkingsverband over zorgplicht.

Onderwijsconsulenten

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De onderwijsconsulenten proberen oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing. Zowel ouders als professionals kunnen contact opnemen met de onderwijsconsulent.

Klik hier voor meer informatie over de Onderwijsconsulenten