Doorstroom vanuit voorschool

Aan (bijna) alle scholen van STAIJ is een voorschool verbonden. De organisaties die de voorschoolpeuterspeelzalen uitvoeren zijn:

Daarnaast voeren ook enkele kinderdagverblijven een voorschoolprogramma uit.

Afgelopen jaren is de voorschool gericht op het binnenkrijgen van zoveel mogelijk doelgroepkinderen VVE, maar ook niet doelgroepkinderen zijn welkom op de voorschool.

Passend aanbod in de voorschool

De voorscholen hebben zich tot doel gesteld om in de voorschoolperiode vroegtijdig en preventief een passend aanbod te bieden aan elk kind dat dat nodig heeft.

Als de voorschool tijdens de voorschoolperiode zorg heeft over een kind neemt contact op met de OKA die hoort bij de school en de voorschool. Wanneer onduidelijk is wat er met een kind aan de hand is, en hier is een analyse voor nodig, verwijst de OKA het kind door naar het Expertisenetwerk Jonge Kind.

Wanneer het kind niet goed functioneert op de groep, dan kunnen de leidsters ondersteuning krijgen van Okido. Okido is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met expertise rond het jonge kind. Het gaat hierbij om MOC, MEE, Cordaan, Ons Tweede Thuis en Omega. Afhankelijk van de problematiek van het kind, wordt gekeken welke organisatie de beste ondersteuning kan bieden. De organisatie ondersteunt de leidster(s) bij het maken van een handelingsplan voor het betreffende kind. Ook kan de voorschool tijdelijk een extra leidster inzetten voor de begeleiding van het kind. Deze extra leidster is in dienst bij Dynamo of Partou. In overleg met Dynamo/ Partou zou deze extra leidster eventueel ook tijdelijk het kind kunnen begeleiden bij de overdracht naar de basisschool.

Klik hier voor de site van de gemeente Amsterdam over zorg/ondersteuning in de kinderopvang, inclusief de voorscholen

Coördinatie van ondersteuning in de voorschool 

Om zorgkinderen goed te kunnen begeleiden hebben zowel Dynamo als Partou een zorgcoördinator in dienst, te weten:

De functie van de zorgcoördinator in de voorschool is vergelijkbaar met de IB functie op de scholen, maar dan met kennis van het jonge kind.

Overdracht van de voorschool naar de basisschool

Voor de voorscholen is een overdrachtsprotocol ontwikkeld voor de overdracht van kindgegevens naar de basisschool. Wanneer een kind doorstroomt naar de school die bij de voorschool hoort gebeurt dit altijd via een warme overdracht. Gegevens worden in een gesprek meegegeven aan de school. Steeds vaker zijn de ouders aanwezig bij dit overdrachtsgesprek.

Wanneer een kind doorstroomt naar een andere dan de bijbehorende school, kan de overdracht ook schriftelijk plaatsvinden. Er wordt een uniform overdrachtsformulier gestuurd naar de school met overzicht van de ontwikkeling van het kind binnen de voorschoolmethode. Steeds vaker gebruiken voorscholen het kindvolgsysteem KIJK en wordt de informatie uit KIJK doorgegeven. Deze overdracht vindt minimaal een maand van tevoren plaats.

Overdracht bij kinderen met een ondersteuningsvraag

Wanneer er zorg is rond een kind vindt er altijd een warme overdracht plaats, naar welke school het kind ook gaat. En deze overdracht wordt minimaal 3 maanden van tevoren uitgevoerd, zodat de school nog iets kan regelen wanneer er extra ondersteuning nodig is voor het kind. Hierbij is het zeker aan te bevelen om de ouders bij de overdracht uit te nodigen.

Aanvragen van een TLV voor het SBO of SO

Basisscholen kunnen ongeveer 3 maanden voor de start van een kleuter op school een TLV kunnen aanvragen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV). De voorschool kan dat niet doen. De termijn van drie maanden heeft te maken met het feit dat het SWV ongeveer acht weken nodig heeft voor het doorlopen van de procedure TLV-afgifte. Er is dan dus ook nog voldoende tijd om een passende plek op het S(B)O te vinden. Het SWV heeft aangegeven dat het niet zinvol is om langer dan drie maanden voorafgaand aan de start een TLV aan te vragen omdat een kind zich ontwikkelt en dan het risico te groot wordt dat het oordeel niet meer klopt.

Toelatingsbeleid en Passend Onderwijs

Hoe verhouden Passend Onderwijs en het Amsterdamse Toelatingsbeleid zich tot elkaar?

Een kind met specifieke zorgbehoefte moet net als alle andere kinderen op de school van 1ste voorkeur aangemeld worden. Je mag als school een aanmelding nooit weigeren; als de ouder op tijd het aanmeldformulier inlevert, moet je deze verwerken in Scholenring; maar dit verplicht je niet tot het geven van onderwijs.

Wanneer na de plaatsing de ouders de aangeboden plaats op hun 1ste of volgende voorkeur accepteren, volgt de inschrijving. In het kader van Passend Onderwijs wordt deze (voorlopige) inschrijving bestempeld als het moment van aanmelden. De school draagt vanaf dat moment zorgplicht en heeft 10 weken de tijd om de zorg op de eigen school of binnen het samenwerkingsverband te organiseren.

In uitzonderlijke gevallen kan voorafgaand aan de plaatsing de hardheidsclausule worden toegepast. Zoals gebruikelijk zal de ouder voor de betreffende sluitingsdatum van de aanmelding hiervoor een schriftelijk verzoek bij het bestuur van de betreffende school moeten indienen. Het bestuur van de school kan besluiten de hardheidsclausule toe te passen en daarmee het kind te plaatsen. Indien een bestuur een dergelijk verzoek van een ouder krijgt, is het advies voorafgaand aan het besluit contact op te nemen met de projectleiding.

Klik hier door voor meer informatie van het SWV over de overgang voorschool – basisschool.

Stedelijke afspraken over de overdracht voorschool basisschool

Afgelopen periode is de overdracht enigszins aangepast. Het uniform voorblad is zo veranderd, dat alle informatie zoveel mogelijk op het overdrachtsblad te vinden is. De ontwikkeling uit het kindvolgsysteem is toegevoegd. Ouders worden goed geïnformeerd, maar hoeven voor de overdracht van deze informatie geen toestemming meer te geven. Alleen wanneer door een externe organisatie een analyse en behandeling van het kind, dan is de overdracht van die informatie voorbehouden aan de ouders.

Klik hier voor het Uniform Amsterdams Overdrachtformulier
Klik hier voor het schema: Overdrachtsprocedure basisschool – voorschool

Klik hier op de site van de gemeente Amsterdam over de kwaliteit van de voorschool, inclusief de overdrachtsprocedure

Veranderingen 2018: één voorziening voor alle peuters

Vanaf 2018 verandert de wet op de kinderopvang en is er één peutervoorziening in Amsterdam. De huidige peuterspeelzalen worden omgezet in kinderopvang met voorschoolse educatie voor peuters. Amsterdam grijpt deze verandering aan om een peutervoorziening te creëren voor alle Amsterdamse kinderen.

Klik hier voor de site van de gemeente Amsterdam over Voor- en Vroegschoolse educatie