Doorstroom vanuit voorschool

Voorscholen

Aan (bijna) alle scholen van STAIJ is een voorschool verbonden. De organisaties die de voorschoolpeuterspeelzalen uitvoeren zijn:

Daarnaast voeren ook enkele kinderdagverblijven een voorschoolprogramma uit.

Afgelopen jaren is de voorschool gericht op het binnenkrijgen van zoveel mogelijk doelgroepkinderen VVE, maar ook niet doelgroepkinderen zijn welkom op de voorschool.

Coördinatie van ondersteuning in de voorschool 

Om zorgkinderen goed te kunnen begeleiden hebben zowel Dynamo als Partou een zorgcoördinator in dienst, te weten:

De functie van de zorgcoördinator in de voorschool is vergelijkbaar met de IB functie op de scholen, maar dan met kennis van het jonge kind.

Passend aanbod in de voorschool

Wanneer het kind niet goed functioneert in de voorschool, dan kunnen de leidsters ondersteuning krijgen van Okido. Okido is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met expertise rond het jonge kind. Het gaat hierbij om MOC, MEE, Cordaan, Ons Tweede Thuis en Omega. Afhankelijk van de problematiek van het kind, wordt gekeken welke organisatie de beste ondersteuning kan bieden. De organisatie ondersteunt de leidster(s) bij het maken van een handelingsplan voor het betreffende kind. Ook kan de voorschool tijdelijk een extra leidster inzetten voor de begeleiding van het kind. Deze extra leidster is in dienst bij Dynamo of Partou. In overleg met Dynamo/ Partou zou deze extra leidster eventueel ook tijdelijk het kind kunnen begeleiden bij de overdracht naar de basisschool.

Klik hier voor de site van de gemeente Amsterdam over zorg/ondersteuning in de kinderopvang, inclusief de voorscholen

Amsterdams Toelatingsbeleid en Passend Onderwijs

Hoe verhouden Passend Onderwijs en het Amsterdamse Toelatingsbeleid zich tot elkaar?

Een kind met specifieke zorgbehoefte moet net als alle andere kinderen op de school van 1ste voorkeur aangemeld worden. Je mag als school een aanmelding nooit weigeren; als de ouder op tijd het aanmeldformulier inlevert, moet je deze verwerken in Scholenring. De plaatsing van een leerling op je school verplicht je echter niet tot het geven van onderwijs. Een school kan in een uitzonderlijke situatie besluiten een kind niet toe te laten, omdat het kind speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan naar een andere school die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.

Nodig ouders dus tijdig uit voor een intake en organiseer daarbij een warme overdracht vanuit de voorschool/kinderopvang. Hierbij kan je ook het Amsterdamse Overdrachtformulier gebruiken. Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt om een passend arrangement te organiseren óf een TLV aan te vragen (zie hieronder meer informatie daarover).

Wanneer je tot de conclusie komt geen passend onderwijs te kunnen geven aan een kind moet je wél een andere passende school regelen. Soms zal het nodig zijn om een TLV voor een kind aan te vragen bij het SWV. Wanneer dit proces stagneert neem je contact op met STAIJ. We proberen ten alle tijden te voorkomen dat een kind thuis komt te zitten.

Klik hier voor de Infographic overdracht Voorschool-Basisschool

Aanvragen van een TLV voor het SBO of SO

Basisscholen kunnen ongeveer 3 maanden voor de start van een kleuter op school een TLV kunnen aanvragen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV). De voorschool kan dat niet doen. De termijn van drie maanden heeft te maken met het feit dat het SWV ongeveer acht weken nodig heeft voor het doorlopen van de procedure TLV-afgifte. Er is dan dus ook nog voldoende tijd om een passende plek op het S(B)O te vinden. Het SWV heeft aangegeven dat het niet zinvol is om langer dan drie maanden voorafgaand aan de start een TLV aan te vragen omdat een kind zich ontwikkelt en dan het risico te groot wordt dat het oordeel niet meer klopt.

Stedelijke afspraken 

Sinds 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en een deel van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) in werking. Het gaat om wijzigingswetten. Door de Harmonisatiewet wordt het peuterspeelzaalwerk omgevormd tot kinderopvang. De Wet IKK regelt met name de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Steeds meer voorschoolse instellingen voeren voorschoolse educatie uit. Er gelden dan extra regels voor de kwaliteit.

Vanaf 2018 is er in Amsterdam dus één peutervoorziening voor alle Amsterdamse kinderen.

Klik hier voor de site van de gemeente Amsterdam over Voor- en Vroegschoolse educatie